Публікації

Україна, Словаччина, Польща – під покровом Івана Дуклянина (проблеми пошуку і перекладу українською латиномовних джерел життєпису святого)

Україна та Росія 18-19 ст. очима іноземців

Традиція пошуку "Града Божьего" в художній структурі творів Г. Сковороди

Традиційні колекції відділів стародруків та рідкісних видань. Проблеми формування

Тлумачення поняття здорової душі Григорієм Сковородою (на матеріалі латиномовних листів до М. Ковалинського)

Терміни „опіка”, „патронаж” та „патронат” у сучасних словниках юридичної термінології

Теорія епітафії в українських поетиках XVII – першої половини XVIII ст.

Тема продержавницьких національно-визвольних рухів XIV – XVI ст. у тодішньому українському літописанні

Тема й образи Коліївщини у книжній поезії та драматургії

Твори теолога-єзуїта Гeоргія Ґенгеля (1657–1727) у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавча характеристика примірників

Стосунки українського та донського козацтв як фактор польсько-козацьких відносин XVI - першої половини XVII ст.

Стереотипи свідомості воюючих сторін у їх ставленні до цивільного населення на прикладі облоги Збаража та за умовами Зборівського миру 1649 р.

Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам'яток в НБУВ

Станіслав Оріховський, Григорій Сковорода – майстри віртуального діалогу в українській латиномовній прозі

Становлення української довідкової біографіки: від Козацької доби до витоків Національного відродження

Свідок минувшини: Ніжинський літопис ХVІІ-ХVІІІ ст.

Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам'яткознавчий аспект

Роль Чорноморської проблеми в державотворенні часів гетьманства Івана Виговського

Роль класичної освіти у формуванні Михайла Максимовича як науковця

Роль біблійних епіграфів у збірці “Cад божественных пђсней” Г. Сковороди

Розмаїття етнонімів як відображення політичного світогляду освіченого львів’янина XVII ст.

Розвиток освіти у братських школах України XVI–XVII ст. в контексті західноєвропейського Відродження

Реферат з історії медицини. Ч. 2: Еразм Сикст

Реферат з історії медицини

Раціоналістичне підґрунтя свободи людини у філософії Григорія Сковороди

Раціональне та ірраціональне у філософії серця Григорія Сковороди: до проблеми цілісності людини

Підручники з української літератури – спроба позбутися білих плям

Просвітницька діяльність українських гуманістів як чинник формування стилю життя особистості в період культурно-національного відродження XVI-XVII ст.

Провідні мотиви європейської містичної поезії XVI - XVIII ст. в українській та іспанській літературах

Проблеми перекладу термінів канонічного права (на матеріалі творів Станіслава Оріховського)

Проблеми вивчення староукраїнської літературної мови другої половини ХVІ-ХVІІІ ст.

Проблема унії у творах Станіслава Оріховського (поч. ХVІ ст.)

Про деякі особливості стильової ознаки латинськомовної української літератури

Принципи формування бібліотеки вченого-гуманітарія у середині XX століття (на прикладі Івана Крип’якевича)

Принципи джерелознавчого дослідження (епоха романтизму)

Правобережна Україна періоду Руїни в художньому осмисленні авторів козацьких літописів

Походження та рання історія козацтва в хроніці Самуеля Грондського

Постать Івана Вишенського крізь призму етико-антропологічної концепції Івана Франка

Поняттєве забезпечення теорії елітарного

Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави

Переяславська Рада 1654 р. в російській історіографії

Переяслав 1654: дискусійні проблеми

Anczowski Martinus (Мартин Анчевський). Campus intra, & supra campum

Зиморович Бартоломей. Дім шляхетності і честі...

Сикст Еразм. Про теплики у селі Шклі

Рецепція Ст. Оріховського в історіографічній традиції (доакадемічна доба)

Biezanowski Stanislaus. Amazon Przyiemsciana...

Предтечі екзистенціалізму в латиномовній літературі України XV–XVIIІ ст.

«Topographia civitatis Leopolitanae» Іоганна Алембека початку XVII ст. як джерело з історії Львова: коґнітивна рамка, наративні стратегії

Геральдична поезія в українському літературному Бароко