Сентенції

Maior erit lex, quam Rex, & melior, & longe illo nobilior – Нехай закон буде більшим за короля, кращим і значно за нього шляхетнішим. Станіслав Оріховський

12 жовтня 2015

Сторінки 224-229 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Maiori successu quam destinatione terris illabenti astrorum Incola[e] magnos pretiosissima virgo derivat sibi favores, quia ab augusta Thaumaturgi numinis maiestate NN secundas gaudiorum primitias inpubescens et maturescens virginit[a]tis admittit pectus. Cernat mund9 immund9 quid in castissimo et faustissimo Maria[e] agatur mari, laudes non tamen fraudes, favores non pavores, sortes non mortes, geminæ concluduntur humanit[a]tis et divinit[a]tis gemma[e]. Latepatens olimp9 non alibi nisi in puro virginei pectoris centro infallibilem [pro]speritatis sua[e] termiant metam. Metire hinc quisq; quam immensum gratiorum Oceanum comprehensa sit Maria adeo ut nec metas inveniat q[ui]b9 circumscribi possit, nec capt9 mortalium quib9 concipi. Ast non intrahos fines gratia favorabilis stetit olimpi. Quis enim plurimas imo infinitas ad inpinatam Empirei hospitis [prae]sentiam dotes participasse ignoret, dum ipsum infinitum Deum terminavit. Quis abyssum gratiarum Mariam placido Divini Pneumatis Zephio perave concitatam implausus animatam non fatebitur.

0 Детальніше »

09 жовтня 2015

Латинська мова в Правобережній Україні на початку доби Козаччини

0
Сучасна мовна ситуація в Україні склалася не останнім часом, а веде свій початок, як не дивно, із середніх віків, і полягає в непозитивному ставленні суспільства до української мови. Здебільшого сфери застосування тієї чи іншої мови та співвідношення мов у певний період української історії розглядаються істориками взагалі та істориками мови зокрема досить поверхово. Рамки цієї статті не дають змоги докладно проаналізувати це питання, тому обмежимося, спираючись на відомості шостого тому Історії України-Руси М. Грушевського, розглядом ролі латинської мови в суспільстві на українських землях, які в XVI ст. перебували під владою Великого князівства Литовського та Польщі, а пізніше ― Речі Посполитої, де й польська мова перебувала в ненабагато кращому становищі, ніж мова українська.

Детальніше »

07 жовтня 2015

Контрапункт як принцип поліфонії в оповідному дискурсі музичного роману

0
Жанрова природа роману є синтетичною. Яскраве свідчення цього – музичний роман, який органічно увібрав у себе специфічні художні прийоми та форми музики. Музична основа такого роману виявляється не лише на рівні проблематики, жанрової своєрідності, структури тексту, а й оповідного дискурсу. У цьому сенсі музичний роман є прикладом поліфонічного роману, за визначенням М. Бахтіна, чи симультанного роману (термін Г. Броха), тобто роману-акорду.

Детальніше »

06 жовтня 2015

Барокові панегірики Атанасію Шептицькому в контексті релігійної культури першої половини XVIII століття: автори і контексти створення

0
Іван Франко стверджував, що “історик літератури повинен бути істориком цивілізації свого народу й історію літератури повинен трактувати, як складову і то суттєву, хоча не єдину, історії цивілізації”[1]. Без сумніву, деякі писемні джерела постулюють цивілізаційний вибір того географічного простору, в межах якого вони створені. Проте не варто забувати про суб’єктивність писемного джерела, особу його автора та контекстуальне тло, яке впливало на творення джерельного наративу. На думку І. Франка, перед дослідником виникає непросте завдання сконструювати багатогранну модель змісту писемного джерела, врахувавши всі названі аспекти.

Детальніше »

02 жовтня 2015

[Рец.:] Wioletta Zielecka-Mikołajczyk. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów. – Warszawa: Neriton, 2012. – 360 s. + Il.

2
Монографія польської дослідниці Віолетти Жєлецької-Миколайчик присвячена достатньо популярній сьогодні в європейській історіографії темі життя і смерті ранньомодерної людини у світлі тестаменту. Авторка зробила нелегку спробу проаналізувати чималий корпус заповітів східного обряду – православних і греко-католиків, які населяли значну частину давньої Речі Посполитої. Основу дослідження склали понад 600 актів останньої волі, копії яких нині зберігаються у фондах різних архівних установ, передовсім Мінська і Вільнюса, меншою мірою Києва, Варшави і Кракова. Слід також зазначити, що дана монографія – підсумок багатолітньої плідної праці авторки над цією тематикою, результатом чого є низка опублікованих статей.

Детальніше »

30 вересня 2015

Станіслав Оріховський. Про церковну унію (Промова на Тридентському соборі 1545 року)

0
Під словом "унія" (церковна унія) сьогодні розуміємо переважно злиття католицького й православного віросповідань. При цьому, з боку перших визнається главенство Папи, чистилище, сходження Святого Духу й від Сина, а інші – православні заперечують це, допускаючи ще й шлюб білого духівництва та богослужіння рідною мовою, зі збереженням східних обрядів. Ця проблема постала дуже давно, відтоді як у половині XI ст. відбувся повний розрив між церквами східною й західною й замість спершу мирних між ними стосунків, установилось відношення неприязні.

Детальніше »

28 вересня 2015

Прийоми мовної гри з фонетичним образом слова в латинській мові

1
Мовні ігри є чи не в кожній мові, адже звичайні на перший погляд слова приховують невичерпні можливості для творчості (Л. Мацько [8]). Зацікавленість подібними мовними експериментами спостерігається ще з часів античності і сягає естетичної концепції гри, запропонованої Платоном. Головними компонентами гри у його концепції є задоволення і творче начало, яке об’єднує всі маніпуляції з мовою, незалежно від їх характеру (Платон).

Детальніше »

25 вересня 2015

Інтонаційна структура проповіді

0
Мова — то серце народу, двигун розвитку його духовної культури. І. Огієнко вважав мову основним родючим ґрунтом кожної віри: «Рідна мова — шлях до Бога». Уміння донести слово Боже до кожного християнина рідною мовою набуває великого значення у час відродження української держави та церкви. Саме тому дослідники й звертаються до релігійного (конфесійного, релігійно-богословського, за іншими визначеннями) стилю та його основних жанрів — проповіді, послання, повчання, молитви, сповіді, повідомлення про важливу подію в церковному житті, піснеспіву тощо (В.П. Вомперський, В.П. Маслюк, В. Нічик та ін.).

Детальніше »

23 вересня 2015

Міждисциплінарна науково-теоретична конференція «Релігія. Філософія. Культура»

0
Запрошуємо взяти участь у Міждисциплінарній науково-теоретичній конференції «РЕЛІГІЯ. ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА», присвячену 300-річчю преставлення засновника Чернігівського колегіуму Іоанна Максимовича та 25-річному ювілею кафедри філософії та культурології ЧНПУ, яка відбудеться 29 жовтня 2015 року у приміщенні центрального корпусу Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, б. 53, 3 поверх, приміщення читальної зали.

Детальніше »

Цікаво

Усі, мабуть, знають цю симпатичну картинку, на якій поміж листків, комах і тварин, в обрамленні латинських написів уміщений портрет Роксолани? А хтось звертав увагу, що написано над і довкола портрета?
Над самою Настею Лісовською написано «Rossa, Solymanni uxor» тобто «Русинка, дружина Сулеймана», а вгорі і внизу - практично епіграма:

Forma tibi laudanda quidem moresque politі
Barbara sed crudum pectora virus habent
Philtra docet Trongilla cibis miscendaque vino
Sola ut dilecto tu potiare viro.
Врода твоя гідна похвали, до того ж, звичаї вишукані.
Однак варварcьке cерце має їдку гоcтроту.
Учить тебе cама Тронгіла, що трунок кохання cлід змішати з харчами і вином,
щоб любого чоловіка cпоїти.
Переклад з латини Людмили Шевченко-Савчинської