30 серпня 2014

Круглий стіл «Сучасна історія української літератури: здобутки традиції та виклики інновацій»

Цього року кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відзначає 15-річчя від дня заснування. З цієї нагоди кафедра ініціювала проведення круглого столу «Сучасна історія української літератури: здобутки традиції та виклики інновацій» 24 вересня з 11.00 до 16.00 за адресою: бульв. Тараса Шевченка, 14, ауд. 63. За матеріалами заходу буде видано спеціальний ювілейний збірник «Шевченкознавчі студії» (акредитований ДАК України). Програмою передбачається серія презентаційних робіт викладачів, аспірантів і співробітників кафедри.

29 серпня 2014

Західноєвропейська книга у Львові в XVI-XVII ст. (до постановки питання)

Треба підкреслити, що місцеві книгарі, палітурники і роздрібні торговці, які отримували літературу від своїх колег, що торгували гуртом (переважно краківських, а пізніше, від середини XVII ст., ґданських), продавали і букіністичну книгу. У другій половині XVII ст. у деяких книгарнях Львова вона становила навіть до 20 % книжкового асортименту (решта була переважно продуктом польських друкарень). Цей факт свідчить про утруднений доступ читачів до західної книги. Місцеві поціновувачі книг старалися поповнювати свої колекції, купуючи іноді навіть значну частину якоїсь збірки. Так, можливо, вчинив львівський райця і лікар Валер’ян Алембек, до якого перейшла чимала частина колекції його колеги Мартина Коженьовського.

27 серпня 2014

Заповіт сандомирського воєводи Яна Тарла (1750 p.)

Магнатські заповіти (тестаменти) являють собою цінне джерело для дослідження багатьох аспектів соціальної, економічної й політичної історії Речі Посполитої. Ці акти в повній мірі репрезентують представника вищих прошарків тогочасного соціуму в усіх його особистісних проявах: інтелектуальний рівень людини, її освіченість, риси характеру, ставлення до батьківщини, рицарського і громадянського обов’язку, віровизнання тощо. Окремі заповіти містять чимало автобіографічних відомостей, що дозволяє реконструювати життєвий шлях знатної особи. Зрештою річпосполитський магнат, займаючи в державі високі уряди, спрямовуючи її політику та вважаючи себе її достойним громадянином, при укладенні заповіту виходив із свого статусу й освіченості і, природно, міг висловити такі думки та розпорядження, на які пересічний шляхтич з очевидних причин спромогтися не міг. На це, безумовно, впливав майновий стан та високий соціальний статус, який додавав заповідачеві впевненості у висловленні нерідко незгідних із шляхетським звичаєвим правом диспозицій.

25 серпня 2014

Antoni Mierzynski. De Vita Moribus Scriptisque Latinis Sebastiani Fabiani Acerni. P. V

Starovolscium, qui poetam anno MDCVIII, aetatis vero LVII mortuum esse memoriae prodidit, sequenti facile occurrit, Acernum esse anno MDLI natum1; neque vero ad hoc usque tempus, quisquis est vitae ejus auctor, aliam secutus est sententiam. Nomen poetae fuisse Sebastiano Fabiano Klonowicz, quum ab aliis tum ab ipso accepimus, quod e more, voce "Klon" idem atque "Acer" significante, in Acernum mutare placuit2. Utroque usus est poeta, praenomine Fabiani saepe omisso.

24 серпня 2014

З Днем Незалежності України!

Дорогі друзі, шановні колеги! Щиро вітаємо з Днем Незалежності України. Крім усього важливого, про що говорять у цей день, бажаємо, щоб кожен із нас приніс Батьківщині користь своєю працею, творчістю, життям. Наш внесок у її зростання – це книги. У подарунок всім шанувальникам «Медієвіста» з нагоди Дня Незалежності України ми відкриваємо безкоштовний доступ до книги «Давня література: з полону стереотипів» (друге видання) на одну добу (з ранку 24-го до ранку 25-го серпня).
http://www.amazon.com/dp/B00LMJF008

22 серпня 2014

Розмаїття та багатство художніх світів прозових творів Станіслава Оріховського та Григорія Сковороди

Кожний письменник будує власний художній світ, цікавий, незбагненний, таємничий. Людська уява здатна створити примхливі образи, незвичайні колізії. Проте всі ці елементи літературного твору обов’язково відбивають реальність, добу, якої стосується той чи інший автор. Проза і Станіслава Оріховського, і Григорія Сковороди є виявом проблем, котрі турбували українців як націю в період XVI - XVIII ст.: втрата державності, християнських цінностей, людських чеснот, суперечки між різними церковними конфесіями тощо. Саме розмаїттю й багатству художнього світу прозових творів письменників, встановленню основних тенденцій у творчості обох мислителів, виявленню спільного й відмінного в їхніх поглядах, у подачі матеріалу присвячено дану розвідку.

20 серпня 2014

Поняття правової рівності в українській політико-правовій думці XVI-XVIII ст.

Становлення категорії правової рівності в європейській політико-правовій думці XVI-XVIII ст. було зу­мовлено змінами у суспільно-політичному, економічному та культурному житті Європи, які сприяли поши­ренню ідеології гуманізму1. Ядром етики гуманізму був принцип спільного блага (блага народу), який став передумовою становлення і визначив основні ідеї нового державно-правового ладу, зумовленого розвитком капіталістичного способу виробництва. Значного розвитку набули теорії суспільного договору, народного су­веренітету та концепція громадянства, виражені, насамперед, у ідеї свободи особистості та дотриманні прин­ципу рівності як необхідної умови свободи.

18 серпня 2014

Деякі зауваги щодо релігійно-виховної спрямованості духовної поезії та пісні К.-Т. Ставровецького та Й. Ґалятовського

На сьогоднішній день українська духовнопісенна спадщина чи не наймеш досліджена з погляду наукового з’ясуванні сутності та значимості теолого-катехитичної наповненості поетичних текстів, їх релігійно-дидактичної спрямованості. Парадоксально, адже це здавалося б не підлягає жодному сумнівові, оскільки саме у поетичній складові насамперед варто вбачати цінність духовної пісні, у якій зафіксовано важливі постулати християнської релігії, її історії, життєписи святих тощо. Зокрема, доволі вичерпно про сутність духовної пісні сказано у передмові до “Богогласника” (Почаїв, 1790-1791) його укладачами та редакторами - отцями-василіянами