27 жовтня 2016

Саккос XVII ст. з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького: історія, термінологія і технологія виготовлення


У Дніпропетровському національноиу історичному музеї ім. Д.І.Яворницького музеї зберігається саккос XVII ст. російської роботи з італійського аксамиту (саме аксамиту, на відміну від звичайного оксамиту). Зі слів Д.І. Яворницького записано, що цей саккос був перешитий з каптана царя Михайла Федоровича (1613–1645 р. правління) — діда Петра І, але документальних підтверджень цьому факту немає.

0 Детальніше »

24 жовтня 2016

Повідомлення «Анналів» Яна Длуґоша про коронацію Данила Романовича та їх походження

0Серед дослідників давно узвичаїлись переконання, ніби Ян Длуґош при створенні Анналів Польщі користався з незбережених оригінальних джерел. В такому разі, його повідомлення про коронацію Данила Романовича могли б отримати статус незалежного джерела, рівноцінного до Галицько-Волинського літопису. Подібна можливість спонукає до спеціального дослідження джерелознавчої основи повідомлень Длуґоша, зокрема, необхідно з’ясувати, які тексти міг використовувати автор Анналів і як він працював з їх інформацією.

Детальніше »

21 жовтня 2016

Бібліотека Чернігівських Атен за архівними джерелами

0
Протягом другої половини XVII-XVIII ст. Чернігів був помітним центром книжкової культури. Тут успішно діяла друкарня, фундована Лазарем Барановичем. Заснована ним у Новгороді-Сіверському бібліотека була в 1674 р. перевезена до Чернігова[1] і склала ядро книгозбірні Чернігівського колегіуму, який сучасники називали Чернігівськими Атенами. Бібліотека формувалася на основі надходжень книг від таких відомих церковних та культурних діячів другої половини XVII-початку XVIII ст., як Лазар Баранович, Іоанн Максимович, Феодосій Углицький, Димитрій Ростовський, Іоаникій Ґалятовський, Антоній Стаховський і містила багато цінних раритетів. Досить вагомими були внески чернігівських єпископів Кирила Ляшевецького (після його смерті залишилося «555 русских книг и 380 на иностранньїх язиках»[2]) та Віктора Садковського, який подарував бібліотеці 500 книг, переважно польських та французьких[3]. Значно поповнилася бібліотека й за рахунок монастирських книгозбірень після закриття ряду монастирів єпархії у 1786 р.

Детальніше »

19 жовтня 2016

Українська латиномовна спадщина: ностальгія за торішнім снігом чи потужний струмінь у культурі?

0
Задекларуємо відразу, що латиномовна українська література ХV – ХVІІІ ст. ще й сьогодні значною мірою не втратила своєї актуальності, а продовжує, як не дивно, виховувати в наших сучасних громадян не тільки естетичні смаки і вподобання, але й почуття патріотизму; вона переконує також, що Україна не є бідною родичкою сусідніх народів у сфері культури. Адже у віковічній історії двох сусідніх держав нерідко буває так, що протягом певного відтинку часу культура одного народу впливає на іншу, а згодом навпаки – починає домінувати ця інша і справляє вплив на сусідню. Візьмімо такі країни, як Україна, Росія і Польща. У ХІХ-ХХ ст. – маємо незаперечний вплив російської культури на українську. Але в ХVІІ-ХVІІІ ст. так само незаперечною була зворотня дія. Не дарма ж російський церковний діяч того часу Гедеон Вишневський писав: «Из Киевской академии, аки из оных Афин вся Россия мудрости почерпала».

Детальніше »

17 жовтня 2016

Православний патріотизм Станіслава Оріховського

0
Творчість Ст. Оріховського часто характеризують такою, що сповнена кричущих суперечностей, а життєвий шлях – це нескінченні метання між передовими ідеями доби й чорною клерикальною реакцією [1, 61]. Ця характеристика видається не зовсім точною, оскільки творча діяльність Оріховського аж ніяк не була хаосом суперечностей, у ній є своя послідовність, своя, так би мовити, логіка розвитку, і її можна поділити на два періоди, різні за превалюючим змістом творів, за їхньою ідеологічною спрямованістю. У перший період Оріховський стояв у цілому на передових для свого часу світоглядних і суспільно-громадських позиціях, сміливо боровся проти церковно-католицької реакції, висловлював радикальні гуманістичні й реформаційні ідеї і, усвідомлюючи свою належність до Русі, тобто до українського народу, брав під захист його релігію і культуру. [2, 48]. Про це переконливо засвідчують 2 його листи, уривки з яких наводимо нижче. Перший лист спрямований до італійського гуманіста Павла Рамузіо, надісланий з Перемишля 15 серпня 1549 року:

Детальніше »

14 жовтня 2016

Діалогічність західно-європейської та української антропоцентричної парадигми в культурі Відродження

0Проблема людини, її соціокультурного буття, морального світу, стала визначальною не лише для західно-європейської науки, а й для української. Спираючись на здобутки своїх попередників, вітчизняні ренесансні мислителі, діячі, митці розвивали ідеї гуманістичного антропоцентризму з його трактуванням людини як найвищої цінності, обґрунтовували самоутвердження особистості в земному втіленні, необхідність її творчого самовдосконалення.

Детальніше »

12 жовтня 2016

Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії

0
Кожний народ має свою культуру, самосвідомістю окремішності якої постає філософія. Це стосується й української філософії, котра, розвиваючись у загальному руслі світової філософської культури, має власну історію, усталені традиції, серед яких чільне місце посідає звернення до внутрішнього світу людини, визначення зв’язку її життєдіяльності з Богом і довкіллям. Саме з останнім пов’язана специфічність культури України у другій половині XVII - початку XVIII ст., висвітлення якої тривалий час залишалося далеким від об’єктивності, а імена українських мислителів, їхні праці й погляди були невідомі широкій громадськості.

Отже, мета статті полягає у висвітленні сутності та основних ознак культури українського бароко, характеристиці особливостей становлення філософії в цей період, а також розкритті змісту барокового мислення на прикладі ідей професорів Києво-Могилянської академії.

Детальніше »

10 жовтня 2016

Риторичний континуїтет: творчий діалог чи його імітація?

0
Висвітлення цього питання, представленого у заголовку статті, подаємо звернувшись до теоретичних викладок і спостережень над риторичною практикою античності і Бароко — історичних періодів, розмежованих майже тисячолітнім перебігом подій. За античності на підґрунті діалогічної теорії риторика сформувалась як вчення; періодом, який знаменував завершений етап активного переосмислення цього вчення, стало Бароко. Відповідно, інтерпретація діалогічних засад риторики, а саме вони будуть основним об’єктом нашого дослідження, від часу теоретичного обґрунтування в трактатах Арістотеля Стагірита до відтворення в барокових підручниках із красномовства зазнала суттєвих методологічних трансформацій.

Детальніше »

08 жовтня 2016

Український медієвістичний журнал. Вип. 2. Українське та європейське середньовіччя

0
Пропонуємо вашій увазі другий номер електронного журналу з медієвістики, створений шляхом співпраці Львівського медієвістичного клубу і Наукового товариства історичного факультету та завдяки інформаційній підтримці проекту досліджень української неолатиністики “medievist.org.ua”, сайту “Василевс. Українська візантиністика”, ресурсу “Фотографії старого Львова” та за сприяння Української Галицької партії.
Детальніше »

06 жовтня 2016

Князь Володимир Великий у площині барокових конотацій

0
Образ великого київського князя Володимира від часів Середньовіччя входить до числа базових у культурному коді українського письменства. Він засвоюється бароковою літературою як елемент цього коду, а також у складі літописного й агіографічного сюжетів, конструйованих довкола мотиву навернення Русі на християнство [9]. При цьому рецепція літописного сюжету відбувалася – принаймні, частково, – за посередництвом і під впливом польської історіографії (творів Олександра Ґваньїні, Матея Стрийковського тощо), котра локалізувала свято-володимирську спадщину в геополітичному просторі «європейської Сарматії» [17].

Детальніше »

03 жовтня 2016

Образ князя Володимира Святославича в латиномовній літературі ХІ‒поч. ХVІІІ ст

0В історію Володимир Святославич увійшов як найвидатніший політичний і релігійний діяч, «рівноапостольний» князь, який зробив християнство офіційною релігією у своїй державі. Вияв інтересу до постаті князя Володимира можна знайти вже в найдавніших європейських хроніках і скандинавських саґах, які доповнюють або потверджують відомі нам біографічні дані з вітчизняних джерел.

Детальніше »