Морфологічна варіантність у мові новолатинської поезії

Граматична система латинської мови на всіх етапах розвитку була насичена новими і старими елементами, що свідчило про досить довгий шлях розвитку мови. Вивчення всього спектру граматичних особливостей мови новолатинської поезії допоможе збагнути сферу граматичних можливостей тієї мови, яку вони представляють. Актуальність дослідження дублетних морфологічних форм у мові новолатинської поезії в Україні зумовлена, насамперед, відсутністю теоретичних досліджень лінгвістичного характеру, в яких відтворювалася б цілісна картина функціонування латинської мови у творах вказаного жанру.

Оксана Кощій, асист.


Метою дослідження є з'ясування особливостей вживання дублетних морфологічних форм у мові новолатинської поезії в Україні на матеріалі латинськомовної поеми Симона Пекаліда De bello Ostrogiano (Краків, 1600). Мета зумовила реалізацію завдання, а саме, з'ясувати причини і виявити зовнішні і внутрішні чинники, які вплинули на появу відповідних особливостей, оскільки структура латинської мови у вказаний період зазнавала поступових змін на всіх рівнях і, зокрема, на морфологічному.

Читайте також: Логіка в Острозькій та Замойській Академіях (XVІ – XVIІ ст.): компаративний аналіз

Об’єктом дослідження є явище морфологічної варіантності, яка, незважаючи на уніфікацію флективної парадигми більшості частин мови, є ознакою латинської літературної мови.

Творчість письменника завжди сприяла закріпленню та поширенню певних мов-них явищ. Як правило, вибір письменником одного з граматичних варіантів свідчить про його фіксацію як літературно-нормативного. Таким чином, граматичний характер творчості письменника визначає тенденції розвитку літературної мови.

Поетичний текст - це специфічна форма комунікації, в якій діють свої лінгвістичні закони та норми, що відрізняють її від інших мовних стилів. Тому важливу роль у відборі певних словоформ відіграють стилістичні канони епосу, і, ймовірно, особистий смак автора.

При аналізі латинськомовних поетичних творів вчені завжди звертали увагу на наявність великої кількості морфологічних дублетів, різнодіалектних і різночасових, наявність яких у більшості випадків пояснювалась метричними причинами. Панхронічне твердження про метричну складову, як основну причину вживання великої кількості морфологічних дублетів підтверджена численними дослідженнями [Смыш-ляева 1993, 2001; Тронский 1973] історії гекзаметра і формульного стилю поем.

Звісно, що не лише метричні причини примушували поета використовувати ве-ликий спектр різночасових флексій. Ймовірно, що в мові латинської поезії такі флексії, спочатку введені поетами з суто метричних міркувань, пізніше ставали не лише метрично- а й стилістично маркованими.

Зміни в морфологічній системі латинського іменника, зафіксовані в новолатин- ському поетичному тексті, не відзначаються великою різноманітністю і мають швидше спорадичний характер.

У сфері питомого латинського іменника найхарактернішими є такі особливості:

1) вживання дублетної флексії -um і -aruml-orum родового відмінка множини іменників І-ІІ відміни. Закінчення родового відмінка множини -um<*-om, яке фіксується в текстах архаїчного періоду у класичній латинській мові було замінене на характерний для займенникової відміни новотвір *-som, який внаслідок приєднання до основи -а (іменників першої відміни), ротацизму та звуження о перетворився у формант -amm. Так, у мові класичної латинської поезії генетив множини іменників І відміни чоловічого роду, а саме запозичених із грецької мови патроні- мів на -es, та деяких етнонімів на -cola i -gena міг мати закінчення -um замість -arum. Така ж особливість фіксується і в мові новолатинської поеми, наприклад: Graiugenum [De bello. ІІ, 237] = Graiugenarum.

На відміну від іменників з основою на -а (першої відміни) індоєвропейське за-кінчення *-om (= лат. -um) родового відмінка множини у системі парадигм іменників з основою на -о (другої відміни) зберігалось довше, зокрема у ранній латині. Пізніше, з ІІІ ст. до н. е., за аналогією до іменників першої відміни його (-йт) витіснило закінчення -omm, а форми на -йm вживали як архаїзм у юридичних та сакральних текстах [Тронский 1953, 203; Чернюх 2008, 123].

У класичній латинській мові родовий відмінок множини іменників ІІ відміни (як правило на позначення міри чи грошей) міг іноді допускати подвійну флексію -um і -orum, таку ж паралельність флексій, але тільки в мові поезії1 могли мати й деякі інші іменники. Свідчення останнього явища ми знаходимо і в мові новолатинської поезії, наприклад: divum [De bello. II, 235] = divorum, virum [De bello. I, 199] = virorum, deum [De bello. I, 223] = deorum, equum [De bello. II, 310] = equorum.

Читайте також: Розвиток середньовічного Львова з позицій історії урбаністики

Таким чином, відзначимо, що флексія -um, яка у мові новолатинської поеми виступає паралельно з -orum, у мові поезії репрезентує окреме дублетне закінчення, часто вживане, як правило, з метричних міркувань. На користь останнього твер-дження свідчать зафіксовані в тексті поеми випадки паралельного вживання норма-тивних форм від тих самих іменників, наприклад: virorum [De bello. I, 186], equorum [De bello. I, 175];

2) використання подвійної флексії -і та -іі іменників ІІ відміни. У класичній латинській мові іменники ІІ відміни на -ium у родовому відмінку однини, як правило, мали закінчення -ii, але в мові поезії2 часто зберігалось закінчення -і, яке аж до епохи Августа [Линдсей 1948, 50; Тронский 1953, 203] було питомим закінченням родового відмінка іменників з основою на -о- і зокрема -іо-. Приклади дотримання такої традиції ми знаходимо і в аналізованому джерелі, наприклад: oti = otii від otium, i n, ingeni = ingenii від ingenium, i n тощо.

Паралельні форми відмінкової парадигми в класичній латинській мові мав також іменник deus, i m - "бог", зокрема, у номінативі множини він міг мати форми dei, di і dii3. Дві останні форми фіксуються і в тексті новолатинської поеми: di [De bello. I, 618] і dii [De bello. IV, 64]. Факт використання таких дублетних морфологічних форм красномовно свідчить на користь метричної домінанти у їх вживанні;

3) паралельне вживання відмінкових парадигм. Така ж метрична домінанта викликала появу у тексті й інших морфологічних варіантів, які у своєму морфоло-гічному оформленні могли відрізнятись просодичною кількістю кінцевого складу. Такими метричними варіантами можуть виступати так звані гетерогени і гетерокліти, тобто слова, які в межах однієї відміни можуть мати відмінкові форми різних родів або в межах одного роду можуть мати відмінкові форми різних парадигм4.

Так, у класичний період nom.pl. від іменника frenum, i n утворювався переважно за чоловічим родом: freni, а в тексті поеми ми фіксуємо форму середнього роду: froena (= fraena = frena), що може свідчити як про те, що автор поеми використовує існуюче поетичне кліше з рідковживаною в класичний період формою, так і про вирівнювання парадигми5 і дію аналогії, свідченням чого є фіксація саме цієї форми у сучасних автору словниках.

У тексті поеми також використовуються паралельні відмінкові форми від імен-ників caelum, i n і caelus, i m, які автор вживає незалежно від контексту, а тільки з метричних міркувань, наприклад: асс.рі coelos (= caelos) [De bello. I, 255] від caelus, i m і coela (= caela) від caelum, i n. Схожі паралельні форми вживаються і від іменників praesepe, is n і praesepis, is f та seps, sepis f і saepes, is f.

Поява у тексті великої кількості запозичених іменників грецького походження, як правило власних назв, спричинена передусім поетичним регістром тексту. Традиція поетизації грецьких слів та їх досить частого вживання навіть у випадку наявності питомо латинських відповідників існувала ще в класичній латинськомовній літературі. Римські поети, спираючись в основному на грецькі літературні зразки, вводили до своїх творів багато грецьких слів, у тому числі й власних назв.

Упродовж усього розвитку латинської мови, навіть у її класичному варіанті, спостерігались коливання у деклінації запозичених іменників грецького походження, викликані як тривалими відрізками у часі запозичення, так і невнормованістю традиції морфологічної адаптації: одні іменники грецького походження вже в кла-сичний період були повністю адаптовані до морфологічної системи латинської мови, а інші продовжували зберігати питомо грецький тип деклінації. Але, з одного боку внаслідок існуючої в класичній латині тенденції до збереження системи питомого грецького відмінювання за нормами іонійсько-аттичного діалекту та, з іншого - неможливості повністю зберегти в латинській мові грецьку відміну, виникла штучна6 так звана напівгрецька відміна [Малинаускене 2001, 147; Тронский 1953, 204; Эрну 2004, 41-42] з чергуванням грецьких та латинізованих форм і численними дублетами, спосіб і міра використання яких стали характерною ознакою відмінностей літературних стилів.

Паралельне використання грецьких і латинських флексій у запозиченнях з грецької мови було типовим прийомом у творах римських поетів, серед яких найбільшою віртуозністю у використанні такої флексійної варіативності відзначався Гора- цій [Mayer 1999, 158].

Серед іменників грецького походження існують морфологічні варіанти одних запозичень, які адаптовані до системи парадигм латинської мови повністю і частково. Такою варіативністю морфологічних типів широко користувались римські поети; для мови прози використання грецьких морфологічних закінчень було не дуже характерним [Чернюх 2008, 132; Эрну 2004, 85].

Читайте також: Хлібкевич Іван. Положення з загального церковного права

Цікаво відзначити, що автор поеми використовує як морфологічно адаптовані варіанти, так і варіанти, для яких характерна напівгрецька парадигма.

Між грецькою та латинською парадигмами коливаються такі словоформи:

а) автор новолатинської поеми надає перевагу повністю морфологічно адаптова-ній формі: bibliotheca (nom.sg.) [De bello. II, 243] від bibliotheca, ae f (bibliothece, es f) - "бібліотека"; patriarcha (nom.sg.) [De bello. I, 269] від patriarcha, ae m (patriarches, ae m) - "патріарх"; Delum (acc.sg.) [De bello. I, 246] від Delus, i f (Delos,

i f) - "Делос"; Nymphis (dat.pl.) [De bello. I, 124] від Nympha, ae f (nymphe, es f) - "німфа"; Busiride (abl.sg.) [De bello. II, 158] від Busiris, idis m (Busiris, idos m) - "Буси- рид"; Palladis (gen.sg.) [De bello. I, 53] від Pallas, adis f (Pallas, ados f) - "Паллада";

б) автор надає перевагу частково морфологічно адаптованій формі: Arcton Acc.sg.) [De bello. I, 502] від Arctos, i f (Arctus, i f)8 - "північ"; Coryton Acc.sg.) [De bello. II, 321] від Corytos, i m (Corytus, i m) - "Корит"; Calliope (nom.sg.) [De bello. I, 674] від Calliope, es f (Calliopea, ae f) - "Калліопа"; Rhodopen (acc.sg.) [De bello. IV, 165] від Rhodope, es f (Rodopa, ae f) - "Родопи".

Серед чинників, які могли викликати таке непослідовне використання морфологічних варіантів грецьких запозичень, можна назвати не лише метричні вимоги гекзаметру, а й різнобій у подачі таких запозичень у сучасних автору словниках; крім того не можна відкидати і внутрішні інтенції автора.

Попри значну віддаленість у часі написання між класичними латинськими поетичними творами і пізньосередньовічними, мусимо відзначити, що система займенника новолатинської поезії як у формальному, так і функціональному плані суттєво не відрізняється від займенників класичної латини. Проте деякі зміни в системі латинських займенників все ж таки можна простежити.

Залежно від метричних міркувань у тексті поеми вживається архаїчна і нормативна форми queis9 і quibus датива/аблятива множини відносного і неозначено-питального займенника qui, quae, quod і quis, quid. Форма queis ще в класичний період історії латинської мови перейшла з розряду архаїчної лексики в розряд лексики поетичної10, у такій же функції вона виступає і в середньовічній латинській літературі як своєрідний стилістичний маркер літературної мови. Наприклад: Inde sit, ut rerum, noster quibus indiget usus... [De bello. I, 111]; ...Queis varios tellus depingit laeta colores. [De bello. I, 170].

Наявність у епічному тексті певної кількості архаїчних морфологічних форм можна пов'язати з традицією епічного жанру, оскільки архаїзми є важливим компонентом лексики високого стилю взагалі. Звісно, що в епічній поезії застарілі слова зустрічаються частіше, певна частина архаїзмів зберігається надовго у високому стилі, а самі слова стають "поетичними" і фіксуються практично в усіх класичних латинськомовних поетів. Належна до пасивного словникового запасу мови архаїчна лексика у більшості випадків є стилістично маркованою, тому вона нерідко переходить в розряд традиційно-поетичної.

Стилістична специфіка архаїзмів полягає в тому, що вони передбачають особливий код (спільний для автора і читача), який характеризується усвідомленням минулих етапів розвитку мови. Коли в контекст вводяться форми, характерні для більш раннього етапу розвитку мови, вони створюють контраст, який приваблює увагу читача [Риффатер 1980, 73].

Функціонування архаїчних форм у тексті новолатинської поеми має подвійний характер: як мовна одиниця архаїзми займають своє особливе місце в межах синхронічних відношень, але як стилістична одиниця вони декодуються згідно з другою, більш ранньою системою літературної мови.

Традиція епічного жанру та стилістична диференціація різних варіантів вимови, започаткована ще Квінтом Еннієм [Дерюгин 1967, 8, 17], передбачала наявність у епічному тексті певної кількості архаїчних морфологічних форм, дублетів, лексичних і синтаксичних синонімів Так, в латинській мові з метою нормалізації морфології виникла стилістична диференціація дієслівних флексій-дублетів, один з яких був архаїчним.

Одним з елементів стилістичної диференціації (на рівні морфології) у класичній латинській мові було закінчення третьої особи множини перфекта активного стану -ere замість -erunt. Система особових закінчень латинського перфекта, зумовлена його подвійним характером як наслідком поєднанням у ньому індоєвропейського перфекта і аориста, містить дублетні форми різного походження, які були наслідком новотворів та змішання різних форм.

Найбільш розгалуженою була система флексій-дублетів третьої особи множини: -ere, -erunt i -erunt, що фіксувалось вже в ранній латині. Найдавнішим закінченням було -ere, яке ймовірно11 продовжувало закінчення індоєвропейського перфекта *-er з часткою *-і так званих "первинних закінчень"12. Флексія -erunt13 виникла шляхом поєднання морфеми -is14 із "вторинним" закінченням *-ont: *-!sont> *-eront>-erunt. Закінчення -erunt є контамінацією двох попередніх (-ere і -erunt). Флексія -ere вже в часи Цицерона вважалась застарілою і стала ознакою високого стилю і поезії зокрема. Так, домінуюче вживання закінчення -ere замість -erunt фіксується у творах Лукреція, а Вергілій використовує флексію -ere навіть у метрично незумовлених позиціях [Coleman 1999, 44].

Слідування поетичній традиції, метрична зручність і авторитет auctores probati (визнаних авторів) дозволили автору новолатинської поеми використовувати таку марковану дублетну флексію як основну. Наприклад: cessere [De bello. III, 218], dixere [De bello. I, 102], duxere [De bello. I, 273], dedere [De bello. III, 442], fuere [De bello. III, 64], tulere [De bello. III, 41], donavere [De bello. I, 362] тощо. Пропорція використання закінчення -ere по відношенню до -erunt складає 72 слововживання проти 4.

Фіксується і факт використання таких дублетних флексій від одного дієслова або від різних дієслів але в одному рядку, наприклад: posuere [De bello. I, 90] i posuerunt [De bello. III, 387] та cecidere i necaverunt [De bello. III, 229]. Такі приклади красномов-но свідчать про домінуючу роль метрики у вживанні дублетних флексій.

Про достатньо високий рівень автора у володінні латинською мовою свідчить і досить широко відображена в тексті поеми традиція15 вживання стягнених форм перфекта у системі дієслова. Такі стягнені форми утворювались внаслідок існуючої в класичній латині тенденції до редукції -v- між двома, головним чином однаковими, голосними, які з метою уникнення гіату зазнавали контракції.

Так, в класичній латинській мові у похідних формах від дієслів, які мають перфект на -avi, -evi, -ivi можуть випадати склади -vi- та -ve- перед -s- та -r-. У дієслів з перфектом на -ivi перед -r- у складі -ve- випадає тільки -v-. Така можливість вико-ристання звичайних і стягнених форм традиційно використовувалась у мові класич-ної латинської поезії, як правило, в різних метричних позиціях могли використову-ватись як звичайні, так і стягнені форми.

Продовження такої традиції ми простежуємо і в мові новолатинської поеми, де поряд зі звичайними перфектними формами фіксується набагато більша кількість стягнених. Наприклад:

а) форми 3 особи множини перфекта дійсного способу активного стану: fundarunt [De bello. I, 81], monstrarunt [De bello. III, 43], profanarunt [De bello. II, 138], firmarunt [De bello. III, 56] тощо;

б) форми 2 особи множини перфекта дійсного способу активного стану: monstrastis [De bello. IV, 32], negastis [De bello. I, 657];

в) форми 3 особи однини плюсквамперфекта дійсного способу активного стану: armarat [De bello. I, 2], fugarat [De bello. IV, 1], vastarat [De bello. II, 182], lunarat [De bello. III, 143],prostrarat [De bello. II, 119], complerat [De bello. III, 24];

г) форми 3 особи множини плюсквамперфекта умовного способу активного стану: negassent [De bello. I, 405];

д) форми інфінітива перфекта активного стану: violasse [De bello. I, 384].

Відзначимо, що у використанні дублетних морфем для третьої особи множини

перфекта простежується певна закономірність, зокрема, флексію -ere в основному отримують дієслова з перфектом на приголосний або -u, в той час як від дієслів з перфектом на -v- частіше використовуються стягнені дублетні форми. Інколи така закономірність порушується, і тоді ми можемо говорити про своєрідні потрійні паралельні морфологічні форми. Так, бажаючи використати форму дієслова з пер-фектом на -v-, автор може використати не лише звичайну форму з флексією -erunt, а й стягнену форму та форму з закінченням -ere, наприклад, вірогідний дублетний морфологічний ряд від дієслова dono, avi, atum, are - "дарувати" може виглядати так: donaverunt, donarunt і donavere.

Період кінця XVI - початку XVII ст. характеризується значною варіантністю граматичної структури латинської мови в Україні. Про це свідчить наявність грама-тичних варіантів, частина яких є залишками старої мовної системи, а частина вини-кла внаслідок інноваційних процесів. Окремі граматичні зміни зумовлені зміною мовного носія. Певні зміни та ускладнення в мовній організації аналізованого пое-тичного тексту були спричинені впливом ритмічної організації поетичного твору.

Мовні явища у літературному творі, тим паче поетичному, досить важко оцінювати з одного боку, оскільки одна граматична ознака може пояснюватися декіль- кома причинами: специфікою функціонування латини в певний період і на певній території, естетичним смаком автора, потребами віршового розміру, ступенем індивідуально-авторського засвоєння матеріалу, який залежить від впливу різних позамовних факторів.

Для морфологічної системи мови новолатинської поеми не характерні значні порушення граматичної правильності, що може розглядатись як типологічна особ-ливість мови поезії, натомість спостерігається явище морфологічної варіації, ви-кликане додатковим обмеженням типу ритму і жанру, з якими може бути скорельо- вана типологічна характеристика таких варіацій.

Труднощі пристосування мови до віршового ритму гекзаметра і закріплення ме-трично зручних флексій за різними ритмічними позиціями, спонукали автора вико-ристовувати всю різноманітність синонімічних морфем.

Проаналізовані явища на ґрунті граматичного варіювання дозволяють відзначити такі особливості. По-перше, привертає до себе увагу нормативне з погляду норм латинської епіки, флективне варіювання, яке є притаманним морфологічному рівню класичної латинської мови.

У парадигмі іменників та дієслів засвідчено граматичне варіювання деяких родових та особових флексій, яке було характерним для класичної латини поетичного регістру. Такі морфологічні форми не несуть ніякої додаткової інформації, вони є суто метричними дублетами і можуть взаємозамінюватись у релевантній метричній позиції. Причинами такого варіювання є збереження архаїчних форм як стилістичних маркерів унаслідок їх експресивного вживання у мові латинської епіки. Вживання тієї чи іншої форми у більшості випадків зумовлене метричною структурою слова.

Наявність граматичних варіантів займенників зумовлена стилістичними потре - бами. Виразно домінують такі форми займенників, котрі відповідають тенденціям розвитку латинської поетичної мови. Засвідчені у досліджуваній поемі випадки морфологічного варіювання у системі латинського займенника, як правило, пов'язані з експресивним використанням мовних засобів, як характерного для мови поетичних творів явища.

Попри те, що граматичні явища, зумовлені поетичним дискурсом, у більшості граматик латинської мови зараховуються, як правило, до "граматично неправильних", або до певної міри периферійних, за результатами аналізу мови новолатинської поеми підтверджується існування як в класичній, так і середньовічній латинській мові існування прямої відповідності між набором мовних форм і поетичним регістром (зокрема епічним жанром).

Читайте також: Битомський Ян. Облога Замостя

З огляду на особливий статус морфології, норми якої, будучи обов'язковими для усіх членів колективу, зазнавали порушень значно рідше (порівняно з великою ва-ріантністю фонетики, лексики тощо), можна апріорі зробити висновок, що викори-стання різночасових морфологічних форм в мові новолатинської поеми було пов'язане з їх поетичною функцією у мові, яка упродовж віків поступово виробляла певні стилістичні норми у вживанні граматичних форм.

Примітки:
1 Вживання закінчення gen.sg. -um замість -orum фіксується, наприклад, у творах Вергілія: Aeneadum, Dardanidum, deum тощо [Малинаускене 2006, 184].
2 Закінчення -i послідовно вживається у творах Горація і Вергілія [Эрну 2004, 47].
3 Форма di внаслідок випадіння інтервокального -v- та наступної контракції ви-никла з divi<*deivei; dei була утворена під дією аналогії від deus; dii було штучним утворенням, рекомендованим граматиками задля збереження двоскладовості форми [Малинаускене 2006, 209].
4 Серед причин появи гетерогенів і гетероклітів можна назвати невиразність структури основ та аналогію до інших семантично близьких лексем. Детальніше див. [Чернюх 2008, 143].
5 Існування дублетних іменників чоловічого і середнього роду, яке є свідченням нестабільності середнього роду в морфологічній системі латинської мови, фіксується ще в архаїчний період [Чернюх 2008, 111]. Найбільщ поширеним це явище було в розмовній мові, а пізніше (вже в романських мовах) внаслідок редукції кінцевих -m i -s призвело до розподілу іменників середнього роду між іменниками чоловічого та жіночого роду.
6 Штучними можна вважати, наприклад, форми abl.sg. типу Perse, Alcmene тощо, які не були природніми з погляду морфології, ні грецької, ні латинської мов.
7 У дужках вказується зафіксована у словниках (див., наприклад [Дворецкий 2009]) паралельна частково морфологічно адаптована форма.
8 У дужках вказується зафіксована у словниках (див., наприклад [Дворецкий 2009]) паралельна повністю морфологічно адаптована форма.
9 Форма quis (< queis < *quois) виникла під впливом іменників І-ІІ відміни. У тексті поеми, як і в інших новолатинських джерелах, з метою уникнути плутанини і ототожнення з nom.sg. чоловічого роду (quis), замість форми quis традиційно використовується queis
10 Наприклад, у Вергілія.
11 Походження закінчення -ere ще остаточно не з'ясоване. Див., наприклад [Чернюх 2008, 202].
12 Класична латинська мова вже не знала протиставлення так званих первинних і вторинних закінчень, хоча в долітературний період спостерігалось їх змішання [Малинаускене 2001, 127; Чернюх 2008, 183].
13 Внаслідок переваги флексії -erunt і її закріплення в літературній мові, закінчення -erunt довгий час зберігалось лише в розмовній мові [Тронский 1953, 205].
14 Про значення і походження морфеми -is- див., наприклад [Чернюх 2008, 201; Эрну 2004, 249].
15 Використання коротких форм перфекта замість повних було найбільш характерним для мови поезії та розмовної мови, тоді як у прозі перевагу надавали повним.

Література:
1. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь: более 200 000 слов и словосочетаний / Иосиф Хананович Дворецкий. - Изд. 12-е, стер. - М. : Дрофа : Русский язык-Медиа, 2009. - 1055 с.
2. Дерюгин А.А. Из наблюдений над лексикой латинского поэтического языка / Александр Александрович Дерюгин // Язык и общество. - Саратов, 1967.
3. Линдсей В.М. Краткая историческая грамматика латинского языка / Воллес Мартин Линдсей. - М. : Изд-во иностр. лит., 1948. - 176 с.
4. Малинаускене Н.К. Введение в историю латинского языка: Классический период : Курс лекций. Материалы для практических занятий / Надежда Касимовна Малинаускене. - М. : Греко-латинский кабинет Ю. Шичалина, 2006. - 272 с.
5. Малинаускене Н.К. Введение в историю латинского языка: Общие вопросы и доклассический период : Курс лекций / Надежда Касимовна Малинаускене. - М. : Греко-латинский кабинет Ю. Шичалина, 2001. - 156 с.
6. Риффатер М. Критерии стилистического анализа / Майкл Риффатер // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. К. : Лингвостилистика / Сост. и вступ. Ст. И.Р. Гальперина. - М. : Прогресс, 1980. - С. 69-97.
7. Смышляева В.П. Роль просодического фактора в лексико-семантическом варьировании поэтизмов / Вера Павловна Смышляева // Лексическая семантика. - Уфа, 1993. - С. 99-104.
8. Смышляева В.П. Языковые уровни римского гексаметрического жанра / Вера Павловна Смышляева // Древние языки в системе университетского образования. Исследование и преподавание / [ред. В.А. Кочергина]. - М. : Издательство Московского ун-та, 2001. - С. 283-289.
9. Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка / Иосиф Моисеевич Тронский. - М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1953. - 270 с.
10. Чернюх Б.В. Історична граматика латинської мови: [підручник] / Богдан Васильович Чернюх. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 290 с.
11. ЭрнуА. Историческая морфология латинского языка: Учебное пособие. / Анри Эрну. - Изд. 2-е, испр. - М. : Изд-во Едиториал УРСС, 2004. - 312 с.
12. Яковенко Н. Що за війну описує Шимон Пекалід у поемі "De bello Ostrogiano" / Наталя Яковенко // Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XIV-XVII ст.- К. : Критика, 2002. - С. 157-188. - (Серія "Критичні студії" ; Вип. 1).
13. Coleman R.G.G. Poetic Diction, Poetic Discourse and the Poetic Register // Aspects of the Language of Latin Poetry. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - C. 21-93.
14. MayerR.G. Grecism // Aspects of the Language of Latin Poetry. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - P. 157-182.

Джерела ілюстративного матеріалу:
1. Aeneis. Vergilius Maro. Ed. J. B. Greenough. // http://www.perseus.tufts.edu/.
2. De bello Ostrogiano ad Piantcos cum Nisoviis libri quattuor, a Simone Pecalidis Artium Baccalaureo conscripti. - Cracoviae, іп officina Andreae Petricovii, AD 1600.