Валентина Соболь. Українське Бароко. Тексти і контексти

...Перед шедеврами європейського малярства XIV, XV, XVII століть Збіґнєв Герберт простоював годинами. Пильно вдивлявся. Робив замальовки. З-понад 4800 його малюнків найбільше саме тих, які постали після тривалого споглядання творів Бартоло ді Фреді (Bartolo di Fredi, бл. 1330-1410), Вермера Делфтського (Jan Vermeer van Delft, 1632-1675), Ієроніма Босха (Hieronymus Bosch, 1450-1516), Рембрандта ван Рейна (Rembrandt van Rijn, 1606-1669) та інших... Його малюнки з іншої перспективи дозволяють прочитати і осягнути його поезію... У цьому наочно переконує недавня, зорганізована в Національній бібліотеці у Варшаві виставка[1] його замальовок у проекції на ті світові шедеври, перед якими тривалий час перебував, заглиблений у власні роздуми, поет Збіґнєв Герберт.

Виставка у формі лабіринту поглинала увагу впродовж багатьох днів, аж до того часу, поки не спонукала з іншої перспективи подивитися також на українські, добре відомі чи напівзабуті пам’ятки.

Читайте також: Помножені часом світи (факсиміле діаріуша Пилипа Орлика за 1724 рік та копія анонімних польських палеографів: порівняльний аналіз)

Спробуємо поглянути на них (дотримуючись, однак, уста­леної в українській медієвістиці традиції) - з перспективи зображення приватного виміру людського буття. Або ж, іншими словами, прочитати їх ще й у контексті відобра­ження ментальності та історії людської повсякденності. Чудовий задум донести до широкого загалу історію при­ватного життя належить французькому дослідникові Міше­леві Віноку (Mishel Winock)[2].

[1] Przewodnik po wystawie „Inna perspektywa". Notatki Zbigniewa Herberta z muzeów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2014.
[2] G. Duby, Przedmowa [w:] Historia życia prywatnego, t. 1: Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, red. P. Veyne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005 (pierwsze wyd. 1998), s. 7.

Проф. Валентина Соболь - дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка, керівник літературознавчої лабораторії, редактор Studiów polsko-ukraińskich. Авторка книжок: З глибини віків (1995, 2002), Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко (1996), 12 подорожей в країну давнього письменства (2003), Пам’ятна книга Дмитра Туптала (2004), Не будьмо тінями зникомими (2006) та серії До джерел - перших підручників для українських ліцеїв у Польщі: Історія давньої української літератури (2005, друге видання 2008), Історія української літератури XIX - початку XX ст. (2006), Історія української літератури XX - початку XXI ст. (2007). Співавторка другого тому академічної Історії української літератури (2015). Друкувалася в часописах „Слово і час”, „Slavia Orientalis”, „Przegląd Humanistyczny”, „The Ukrainian Quarterly” та ін. Була співредактором Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych.

Prof. Valentyna Sobol - rzeczywisty członek Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki, kierownik laboratorium literaturoznawczego, redaktor Studiów polsko-ukraińskich. Autorka książek: 3 глибини віків (1995, 2002), Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко (1996), 12 подорожей в країну давнього письменства (2003), Пам’ятна книга Дмитра Туптала (2004), Не будьмо тінями зникомими (2006) oraz serii До джерел - pierwszych w Polsce podręczników do liceum ogólnokształcącego (z ukraińskim językiem nauczania): Історія давньої української літератури (2005, wyd. 2 - 2008), Історія української літератури XIX - початку XX ст. (2006), Історія української літератури XX - початку XXI ст. (2007). Współautorka drugiego tomu akademickiej Історії української літератури (2015). Publikowała m.in. w czasopismach „Слово і час”, „Slavia Orientaiis”, „Przegląd Humanistyczny”, „The Ukrainian Quarterly”.
Była współredaktorem Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych.

Монографія Валентини Соболь - результат тривалої дослідницької праці над проблемами літературного бароко. Від появи перших книжок авторки - З глибини віків (1995) та Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко (1996) - обрії її наукових зацікавлень помітно збагатилася студіями над щоденниками Дмитра Туптала, Йоасафа Горленка, Пилипа Орлика, над спадщиною Данила Братковського, Климентія Зіновієва, Теофана Прокоповича, пам'ятками української перекладної літератури.
З рецензії проф. Богдани Криси

Monografia prof. dr hab. Walentyny Sobol jako cenne i wielostronne uzupełnienie naszej dotychczasowej wiedzy o baroku ukraińskim na tle i w kontekście ogólnoeuropejskim jest solidnie przygotowana i powinna być opublikowana jako poważna praca naukowa, bogata w teoretyczne rozważania i szczegółowe fakty literackie rzetelnie opisane i solidnie skomentowane. Jest ona wyjątkowo potrzebna dla kontynuowania dalszych badań naukowych baroku ukraińskiego i europejskiego.
Z recenzji prof. dr. hab. Michała Łesiowa

Podstawowymi metodami badania w pracy są studia komparatystyczne, uzupełnione antropologią kultury, cultural studies, podejściem kulturowo-historycznym itp. Uważam, że takie podejście polimetodologiczne jest całkowicie uzasadnione, gdyż pozwala stworzyć w pracy wszechstronny obraz postawionych w tytule pracy zagadnień.

Naukowa nowość pracy polega na próbie przedstawienia wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem literatury baroku ukraińskiego w kontekście historyczno-kulturowym, ideógraficznym, ideoestetycznym.
Z recenzji dr. hab. Ihora Nabytovycha, prof. UMCS

Recenzenci Bohdana Krysa Michał Łesiów Ihor Nabytovych
Redaktor prowadzący Ewa Wyszyńska
Redakcja Ołeś Herasym
Korekta
Mirosława Borciuch Indeksy
Janusz Kędziorek
Projekt okładki i stron tytułowych Anna Gogolewska
Ilustracja na okładce
Akademia Kijowsko-Mohylańska i jej wychowankowie, sztych „Киевская старина” 1882
Skład i łamanie Dariusz Górski

Читайте також: Зображальні засоби літератури бароко (на матеріалі латиномовної спадщини)

ISBN 978-83-235-1939-3

Зміст
Вступ.......................................................................................................... 7
І. AD FONTES. КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО 23
1. Українське бароко як явище культури. Історія вивчення, його європейський контекст та слов’янські паралелі.............................. 25
2. Дослідницька парадигма давньої української літератури Івана Франка...................................................................................... 69
3. Братства та їх видавнича діяльність. Історико-порівняльний контекст 86
4. Панегірики про книгу, науку, освіту................................................. 103

II. ФЕНОМЕН БАРОКОВОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ: ВІДОБРАЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ТА ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ 123
1. Дискурс Церкви та релігійних взаємин у козацьких літописах........ 129
2. Преславна Гора Почаївська - анонімна пам’ятка про чудотворну ікону 152
3. Щоденники бароко в контексті європейської традиції вираження приватності 170
4. Одяг у світлі приватності та літературної імагології---------- ... 201
5. Сон у бароковій літературі ............................................................... 220

III. ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО . 239
1. Перекладна література зрілого бароко (друга половина XVI - перша половина XVII ст.) 241
2. Перекладна література пізнього бароко (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.) 272
Висновки
Бібліографія
Додаток. Видання барокових творів
Бібліографічна довідка
Іменний покажчик
Покажчик творів
Streszczenie
Резюме
Summary