Збірник наукових праць "Кременецькі компаративні студії". Випуск 4 (2014)

Мета збірника наукових праць – об’єднати літературознавців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема: 1. Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства. 2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики. 3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі. 4. Компаративна поетика та генологія. 5. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві. 6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.

Організатор: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, факультет іноземних мов
Термін проведення: листопад 2014 р.
Тематика: дослідження літературних явищ у компаративному аспекті
Контакти координаторів: dennys(at)meta.ua

Шановні колеги!

Факультет іноземних мов КОГПІ ім. Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 4-му випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії».

Мета збірника наукових праць – об’єднати літературознавців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:
1. Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства.
2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.
3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.
4. Компаративна поетика та генологія.
5. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві.
6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.

Читайте також: Міждисциплінарні гуманітарні студії. Вип. 1.

Окремий розділ збірника «Перша світова війна в художній літературі» буде присвячено 100-річчю з початку Першої світової війни (1914-1918 рр.). Пропонуються наступні теми:
1. Жанрова і стильова своєрідність художніх творів про Першу світову війну.
2. Рецепція подій Першої світової війни в художній літературі.
3. Перша світова війна та творчі біографії письменників.
4. Тема «війни та миру» у літературі.
5. Риторика війни у художньому тексті: минуле та сучасність.

Відомості про автора
П. І. Б. (повністю)__________________________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання ___________________________
Посада_________________________________
Місце роботи___________________________
Контактний телефон _____________________
Адреса для листування ___________________
Ел. пошта _____________________________

Передбачуваний термін виходу збірника наукових праць – листопад 2014 р.

З усіх питань, пов’язаних з публікацією, звертатися до наукового редактора Чика Дениса Чабовича (dennys(at)meta.ua / контакт. тел. +38-067-279-10-97) або до випускового редактора Пасічник Олени Василівни (контакт. тел. +38-067-745-22-57).

Читайте також: Зиморович Бартоломей. Львів, столиця Русі, турками, татарами, козаками, молдаванами обложений

Найважливіші дати:
01.06.2014 р.– останній термін подачі статей і відомостей про авторів.
15.06.2014 р.– останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
30.06.2014 р. – останній термін оплати друку статей.
01-30.12.2014 р. – розсилка збірника авторам і бібліотекам.

Вимоги до оформлення статей:

1. Текстовий редактор MS Word будь-якої версії, формат А4 (книжковий формат); параметри сторінки: всі поля по 2,5 см; шрифт Times New Roman, абзацний відступ 1,25 см, інтервал одинарний, розмір шрифту основного тексту – 14; угорі першої сторінки (у лівому кутку) – УДК; у правому кутку – ініціали та прізвище автора; через рядок – заголовок великими літерами в центрі сторінки; через рядок – основний текст статті.

2. Наукова стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

3. Для посилань (цитування) використовувати квадратні дужки. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку використаної літератури, том i сторінку: [8, с. 56-57]. Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3]. Цитати з наукових статей, монографій і т. п. наводяться в «парних» лапках. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються. Нумерацію сторінок не проставляти. Середній обсяг публікації – від 15-20 тис. друкованих знаків (7-10 аркушів). Матеріали обсягом менше 15 тис. знаків редколегією не розглядатимуться.

4. У кінці статті через один рядок в алфавітному порядку наводиться список літератури (заголовок – Список використаної літератури), на яку посилається автор. Спершу література – кириличним алфавітом, потім – латинським. Оформлення бібліографічного опису здійснюється українськими авторами згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» і відповідної постанови ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3).

5. Через один рядок після списку використаної літератури – анотації та ключові слова (не менше 4-х слів) українською, російською та англійською мовами (для авторів з України), російською та англійською мовами (для авторів з РФ та інших країн СНД), англійською мовою (для інших країн) (розмір шрифту – 12). Анотація містить прізвище, ініціали автора (авторів), назву статті повністю та анотований виклад змісту статті.

Крім статті, необхідно надіслати окремий файл із відомостями про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь і вчене звання (за наявності), посада, місце роботи, контактний тел., домашня адреса, персональна ел. скринька (обов’язково!).

Статті (прохання файл називати прізвищем першого автора англійською мовою) та відомості про автора (авторів) надсилати на ел. адресу: comparative_studies(at)ukr.net

Робочі мови збірника – українська, російська, англійська, німецька, польська.

Оплату публікації з розрахунку 25 грн. / 150 руб. за 1 стор. прохання надсилати тільки після підтвердження про прийом статті до публікації поштовим переказом на адресу: Чику Денису Чабовичу, вул. С. Петлюри, буд. 18, кв. 53, Тернопільська обл., м. Кременець, 47004, Україна. У розділі «Для письмового повідомлення» вказати – «публікація статті».

Прохання зберігати квитанцію про оплату.

У вартість публікації включена вартість поштових витрат на пересилання одного примірника збірника авторам (співавтори сплачують додатково вартість примірника збірника (50 грн.) і поштового пересилання).

Тема статті повинна бути актуальною, а сама стаття містити раніше не опубліковані матеріали. До статті учасника без наукового ступеня додається сканована рецензія за підписом доктора або кандидата філологічних наук.

Збірнику присвоюється міжнародний стандартний номер ISBN, УДК і ББК.

Редколегія застерігає за собою право відхиляти статті, що не відповідають тематиці збірника, а також оформлені з істотними технічними похибками або потребують значної стилістичної правки.