Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови

Проблематика конференції 1. Мова мистецтва як теоретична проблема 2. Літературний процес: поліфонія та проблема індивідуального авторського голосу 3. Медіа як гіпертекст сучасного мистецтва 4. Культура і мистецтвознавство: засоби художньої прогностики 5. Сучасні дискурси стилю 6. Формування сучасного читача у середній та вищій школі

Організатор: кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Київського університету ім. Б. Грінченка
Термін проведення: 4-5 квітня 2014 р.
Тематика: літературний процес: поліфонія та проблема індивідуального авторського голосу
Контакти координаторів: lit.pro(at)kmpu.edu.ua, kulksk.gi(at)kmpu.edu.ua

Читайте також: Давня література: з полону стереотипів

Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інститут літератури Національної академії наук України
Білостоцький університет

Інформаційний лист


Шановні колеги!
Запрошуємо Вас 4-5 квітня 2014 року взяти участь у Міжнародній науковій конференції “Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови”

Проблематика конференції
  1. Мова мистецтва як теоретична проблема
  2. Літературний процес: поліфонія та проблема індивідуального авторського голосу
  3. Медіа як гіпертекст сучасного мистецтва
  4. Культура і мистецтвознавство: засоби художньої прогностики
  5. Сучасні дискурси стилю
  6. Формування сучасного читача у середній та вищій школі

Читайте також: Studia Ucrainica Varsoviensia (часопис)

Місце проведення конференції: Київський університет імені Бориса Грінченка.
Адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: станція метро “Мінська”.

Порядок роботи:
4 квітня, Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. “Мінська”)
Реєстрація учасників: 8.30 – 10.00
Пленарне засідання: 10.00 – 12.00
Перерва на обід: 12.00 – 13.00
Секційні засідання: 13.00 – 16.00
Підбиття підсумків конференції: 16.30 – 17.30
5 квітня: екскурсія за окремою програмою.
День улюбленого вірша.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Вартість участі у конференції:
оргвнесок – 150 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції (у т.ч. кава-брейк, обід) та видання збірників матеріалів і програми конференції); вартість друку статті у збірнику матеріалів конференції – 20 грн. за одну сторінку. Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою “Оргвнесок на проведення конференції”.

Примітка. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті (без співавторства) не сплачують.
Видання матеріалів планується до початку конференції.
Можлива доповідь у формі презентації (зазначити це у заявці).

Читайте також: Роман Тимківський. Про чесноти греків і римлян

Для участі у науковій конференції просимо до 1 лютого 2014 року подати до оргкомітету конференції:
1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче) електронним листом (назва файла “Прізвище автора.заявка”. Наприклад: “Поліщук.заявка”).
2. Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску (назва файла “Поліщук.оргвнесок”).
3.Відскановану електронну копію квитанції про оплату друку статті (назва файла “Поліщук.оплата друку статті”).
4. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.
5. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора і збережений у двох форматах – doc. та rtf.) або електронною поштою (назва файла “Поліщук.стаття”).
6. Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку (назва файла “Поліщук.рецензія”).

Вимоги до оформлення статті
Структура статті має містити такі елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.

Обсяг публікації – 6-10 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Порядок розташування (розміщення) матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. Наступні рядки відцентровано – ініціали, прізвище; назва статті ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ. Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Цитати подаються у лапках « ». Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ЛІТЕРАТУРА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через інтервал розміщуються анотації (3-4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

Приклади виділяються курсивом.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасника Всеукраїнської наукової конференції
“ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: МОВА МИСТЕЦТВА І МИСТЕЦТВО МОВИ ”
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (повна назва організації)
Посада
Адреса для листування
Контактний телефон (факс), е-mail

Для своєчасного отримання офіційного запрошення для участі у конференції необхідно обов’язково вказати e-mail

Форми участі у конференції (необхідне підкреслити)
Тільки публікація матеріалів
Публікація матеріалів + усна доповідь
Тільки усна доповідь
Участь без доповіді та публікації
Повна назва доповіді
Запланована секція
Потреба у готелі (від 500 грн/доба).
Необхідно зазначити дати приїзду та від’їзду

Контакти
Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій (ауд. 220).
Е-mail: lit.pro(at)kmpu.edu.ua, kulksk.gi(at)kmpu.edu.ua ‑ кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій.
Координатори конференції, контактні телефони: Кудряшова Оксана Валентинівна (096-499-20-79); Удовиченко Лариса Миколаївна (067-976-31-37); кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій (044 426-46-60).
Оргкомітет конференції