"Український медієвістичний збірник" запрошує авторів

Львівський медієвістичний клуб та Наукове товариство історичного факультету, заради розвитку та популяризації медієвістики, організовує створення першого електронного збірника нашого товариства. Тема статей повинна відповідати медієвістичній тематиці або дотичній до неї.


В статті необхідно дотримуватись такого розташування елементів:

  • Назва статті; прізвище, ім’я, по-батькові автора (повністю).
  • Навчальний заклад, або інша установа, де працює, або навчається автор.
  • контактні телефони, адреса електронної пошти автора.
  • Резюме українською, російською та англійською мовами (кожне – до 500 знаків). Резюме починається з прізвища автора та назви статті. Резюме повинно містити інформацію про суть дослідження і одержані результати.
  • Ключові слова українською, російською та англійською мовами (3-7 слів кожною мовою).
  • Текст статті.
  • Примітки.

Вимоги до оформлення статті
Шрифт та абзац. Шрифт Times New Roman. Розмір кегля – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5 рядка. Відступ першої строчки абзацу – 1 см. Виділяти слова жирним шрифтом та підкреслюванням, збільшенням чи зменшенням шрифту заборонено

Об’єм статті (текст) – від 3 до 8 сторінок формату А4.

Список використаної літератури пишуться під заголовком «Примітки». Друкується наприкінці статті. Джерела указуються в порядку згадування у тексті, причому одній позиції має відповідати одне джерело. Включається лише та література, на яку є посилання в тексті! Посилання в тексті вказуються в квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12-15]). Не допускаються підрядкові посилання та використання меню “Вставка” – “Сноска”!

Приклади оформлення: ·
Шпотов Б. М. Американский бизнес и Советский Союз в 1920-1930-е годы: Лабиринты экономического сотрудничества / Б. М. Шпотов. – М., 2013. – 320 с.
Касьянов Г. В., Толочко О. П. Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України / Г. В. Касьянов, О. П. Толочко // Укр. істор. журн. – 2012. – № 6. – С. 4
Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности / В. Степанов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://textbook.vadimstepanov.ru/

Мова статей – українська, російська, польська, англійська, білоруська.

Стаття повинна бути ретельно вичитана та відредагована, не містити орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок!
Редколегія приймає статті до 14 грудня 2015 р. Статті, переслані авторам для виправлення, повинні бути повернені у редакцію не пізніше, ніж через два тижні.

Відправляти статті на адресу dymydyuk_da@ukr.net, вказавши в полі тема: «“Український медієвістичний збірник”».

Детальна інформація - за посиланням.