Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки», яка відбудеться 8-10 квітня 2016 року в Мюнхені. Планується робота за такими напрямками: - німецька та українська література: компаративістика, типологія; - філософське пізнання світу в німецькій і українській літературах; - зв’язки німецької та української мов: історія і сьогодення; - німецько-українські зв’язки в культурному та мистецькому контексті; - роль українських діаспорних вчених у поширенні україністики в Німеччині та в країнах їх проживання; - історичні зв’язки Баварії та Київської держави; - переклади як засіб наукової та міжкультурної комунікації; - духовна культура українства в європейському контексті; - правова культура України як передумова європейської інтеграції; - сучасні німецько-українські зв’язки у сфері масової комунікації.

Німецько-українське наукове Об’єднання ім. Ю. Бойка-Блохина
Запорізький національний університет
Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
Ужгородський національний університет

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки», яка відбудеться 8-10 квітня 2016 року в Мюнхені.

Планується робота за такими напрямками:
- німецька та українська література: компаративістика, типологія;
- філософське пізнання світу в німецькій і українській літературах;
- зв’язки німецької та української мов: історія і сьогодення;
- німецько-українські зв’язки в культурному та мистецькому контексті;
- роль українських діаспорних вчених у поширенні україністики в Німеччині та в країнах їх проживання;
- історичні зв’язки Баварії та Київської держави;
- переклади як засіб наукової та міжкультурної комунікації;
- духовна культура українства в європейському контексті;
- правова культура України як передумова європейської інтеграції;
- сучасні німецько-українські зв’язки у сфері масової комунікації.

Робочі мови: українська, німецька, англійська. Форми участі: очна, заочна.

Для участі в конференції і швидшого оформлення візи в Німецькому посольстві просимо надіслати електронною поштою на адресу d.blochyn@alice-dsl.net до 25 січня 2016 р. заявку, в якій зазначити тему доповіді та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, домашню адресу), паспортні дані (як у закордонному паспорті).

Публікація матеріалів. Статті, підготовлені на основі доповідей, будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Кінцевий термін подання статті – до 10 березня 2016 р.

Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».

Учасник конференції повинен мати:
– роздруковану статтю;
– тези німецькою мовою (обсяг 1,5-2 сторінки – для німців, які не володіють українською мовою, 10-15 штук);
– організаційний внесок для очних учасників – 50 євро, а для заочних – 25 євро (включає публікацію збірника).

Вимоги до оформлення статті у збірнику

Текст статті (обсяг – від 15-20 тис. друкованих знаків (7-10 сторінок) у редакторі Microsoft Word 97–2003 (формат тексту *doc) шрифтом Times New Roman; інтервал – 1,5; кегль – 14; поля: ліве – 3c праве – 1см, верхнє і нижнє – 2см, абзацний відступ 1,25 см.

На першому рядку в лівому куті – шифр УДК; у правому – ім’я і прізвище автора, під ними – дані про автора: науковий ступінь і назва установи (напівжирним, інтервал одинарний). Через рядок друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Через один рядок – анотація українською мовою. На наступному рядку з абзацу – ключові слова (курсивом).

Через один рядок – прізвище з ініціалом імені, назва статті (великими буквами), анотація, ключові слова (4-6 слів) німецькою мовою.

Нижче – основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга – цитована сторінка.

Слово Література друкується напівжирними літерами через рядок після основного тексту з абзацу.

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.
У тексті розрізняти тире (–) і дефіс (-); використовувати французькі лапки («…»).
Список літератури подавати в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту.

Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників конференції. Готель замовляти через Інтернет (район Hauptbahnhof). Адреса, де відбуватиметься конференція: 812547 München, Schönstr, 55.

Tel.: 0176 881 85 445

Доїзд до місця конференції: від Hauptbahnhof мeтро U1, U2 до Kolumbusplatz, вийти нагору (автобус 52 їде в напрямку Тіеrgarten до зупинки Lebscheestrasse); перейти дорогу; в напрямку руху автобуса побачите вказівник до Католицького центру (Schönstrasse, 55-57). Вхід з двору.

Оформити візу ви зможете після отримання запрошення на конференцію.

З повагою Дарина Блохин.