Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»

Факультет романо-германських мов, кафедра індоєвропейських мов, науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей до друку у Наукових записках Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Матеріали приймаються до 25 квітня 2015 р. До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці збірника. Наукова стаття містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме питання за темою дисертації чи наукового дослідження.


Організатор: Факультет романо-германських мов, кафедра індоєвропейських мов, науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» Національного університету «Острозька академія»
Подання матеріалу: 25 квітня 2015 р.
Контакти координаторів: lingua.lab(at)oa.edu.ua,

Шановні колеги!

Оголошується набір статей у науковий збірник Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна».

Читайте також: Кременецькі компаративні студії. Випуск V (2015)

Факультет романо-германських мов, кафедра індоєвропейських мов, науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей до друку у Наукових записках Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Постанова президії ВАК України від 22 квітня 2011 р. №-1-05/4)

Матеріали приймаються до 25 квітня 2015 р.

До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці збірника. Наукова стаття містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме питання за темою дисертації чи наукового дослідження. Публікуючи статтю у даному виданні автор підтверджує, що має всі права на неї і згоду співавторів на публікацію, надає право видавцю зазначеного збірника на оприлюднення цих матеріалів у друкованому та електронному вигляді. А також несе повну відповідальність за фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви і т.д.).

Наукова стаття подається до друку в завершеному вигляді відповідно до вимог ВАК України.

Стаття має містити такі обов'язкові елементи:
· постановка проблеми;
· актуальність дослідження;
· зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями;
· аналіз останніх досліджень і публікацій;
· виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
· новизна;
· методологічне або загальнонаукове значення;
· викладення основного матеріалу;
· головні висновки;
· перспективи використання результатів дослідження
· перелік використаних джерел та літератури.

Читайте також: Русь\Україна\Росія\Московія\Рутенія\Роксоланія: "історія - це політика, звернена у минуле"?

Окремим файлом подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, домашня адреса (з індексом), контактний телефон, е- mail.

Електронний варіант статті створити у редакторі Word і зберегти у форматі *doc. Файли назвати за прізвищем автора статті латинським шрифтом, наприклад, Ivaniv_articl.doc, Ivaniv_kvitanciia.doc, Ivaniv_retsenziia.doc.

Всі матеріали подаються в електронному варіанті на е-mail: lingua.lab(at)oa.edu.ua.

Для авторів без наукового ступеня обов’язкова наявність наукової рецензії. Підпис на рецензії необхідно завірити печаткою.

Читайте також: Іоган Гербіній. Священні київські печери, або підземний Київ

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам.

Вартість публікації: 35 грн/стор. Розсилка буде здійснюватись в розрахунку один автор - один збірник. Додатково придбати збірник можна буде, сплативши 100 грн. за додатковий екземпляр.

Оплачувати поштовим переказом на адресу:
35800
Попчук Марія Анатоліївна
провул. Древлянський 15, кв1
м. Острог
Рівненська обл.

Копія квитанції про оплату публікації надсилати разом зі статтею.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг статті – 8-12 сторінок з анотаціями, таблицями, схемами, рисунками та літературою.

Структура статті:
- індекс УДК (верхній лівий кут);
- ініціали та прізвище автора (правий кут, шрифт 14 Times New Roman);
- назва навчального закладу (правий кут)
- назва статті українською, російською, англійською мовами (вирівнювання по центру, великими літерами ЖИРНИМ шрифтом (розмір шрифту 14);
- анотації та ключові слова (українською, англійською, російською мовами) Обсягом орієнтовно 50-100 слів з пробілами, шрифт звичайний 14 Times New Roman, обсяг анотації англійською мовою складає 200-250 слів);
- основний текст статті (друкується через 1,5 інтервал без переносів шрифтом 14 Times New Roman. Вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 2,5 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-).Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць — 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Файл зберігати у форматах RTF, DOC.

Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с.127;], де перше число — номер джерела в списку використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] . Зноски допускаються лише коментарів у тексті. Зноска створюється через меню програми — Вставка-Сноска... (обычная, автоматическая).
У кінці статті подається текст: «Список використаних джерел:» — по центру. Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008, С. 9-13). Шрифт 14 Times New Roman. У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та дефіс, наприклад, ... — 1986. — Т. 7, № 6. — С. 79-83.

У редакцію необхідно представити:
· електронний варіант статті у форматі .doc або .rtf;
· рецензію кандидата чи доктора наук на подану статтю (для авторів без вченого ступеню), засвідчену підписом та печаткою установи, в якій він працює;
· авторську довідку з підписом автора.

Читайте також: Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра

За фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви і т.д.) несе відповідальність автор.

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися lingua.lab(at)oa.edu.ua та за телефонами:
ст.лаборант кафедри індоєвропейських мов Попчук Марія Анатоліївна
моб. тел. (098) 9043905
зав. кафедри індоєвропейських мов Ковальчук Інна В’ячеславівна,
моб. тел. (067) 3044403