Кременецькі компаративні студії. Випуск V (2015)

Мета збірника наукових праць – об’єднати літературознавців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема: 1. Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства. 2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики. 3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі. 4. Компаративна поетика та генологія. 5. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві. 6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.


Організатор: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, факультет іноземних мов
Термін проведення: листопад 2015 р.
Тематика: дослідження літературних явищ у компаративному аспекті
Контакти координаторів: dennys(at)meta.ua, comparative_studies(at)ukr.net

Вельмишановні колеги!

Філологічний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 5-му випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії».

Читайте також: Велике князівство Литовське у європейській політиці другої половини 50-х років XVII століття

Мета збірника наукових праць – об’єднати літературознавців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:

1. Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства.
2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.
3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.
4. Компаративна поетика та генологія.
5. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві.
6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.

З усіх питань, пов’язаних з публікацією, звертатися до наукового редактора Чика Дениса Чабовича (dennys(at)meta.ua / контакт. тел. +38-067-279-10-97) або до випускового редактора Пасічник Олени Василівни (контакт. тел. +38-067-745-22-57).

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
П. І. Б. (повністю)__________________________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання ___________________________
Посада_________________________________
Місце роботи___________________________
Контактний телефон _____________________
Адреса для листування ___________________
Ел. пошта _____________________________

Передбачуваний термін виходу збірника наукових праць – листопад 2015 р.

Найважливіші дати:
01.06.2015 р.– останній термін надання редакції статей і відомостей про авторів.
15.07.2015 р.– останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
30.07.2015 р. – останній термін оплати друку статей.
01-30.12.2015 р. – розсилка збірника авторам і бібліотекам.

Вимоги до оформлення статей:
1. Текстовий редактор MS Word будь-якої версії, формат А4 (книжковий формат); параметри сторінки: всі поля по 2,5 см; шрифт Times New Roman, абзацний відступ 1,25 см, інтервал одинарний, розмір шрифту основного тексту – 14; угорі першої сторінки у правому кутку – ініціали та прізвище автора; через рядок – заголовок великими літерами в центрі сторінки; через рядок – основний текст статті.

Читайте також: Графіко-орфографічні особливості овруцької актової книги 1678 р.

2. Наукова стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

3. Для посилань (цитування) використовувати квадратні дужки. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку використаної літератури, том i сторінку: [8, с. 56-57]. Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3]. Цитати з наукових статей, монографій і т. п. наводяться в «парних» лапках. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються. Нумерацію сторінок не проставляти. Середній обсяг публікації – від 15 до 20 тис. друкованих знаків (7-10 аркушів). Матеріали обсягом менше 15 тис. знаків редколегією не розглядатимуться.

У кінці статті через один рядок в алфавітному порядку наводиться список літератури (заголовок – Список використаної літератури), на яку посилається автор. Літературу слід оформити відповідно до міжнародного стилю цитування MLA. Для створення коректних посилань скористайтеся он-лайн-генератором MLA (http://www.citationmachine.net/mla/).

4. Через один рядок після списку використаної літератури – анотації та ключові слова (не менше 6-х слів) українською та англійською мовами (для авторів з України), англійською мовою (для авторів з інших країн) (розмір шрифту – 12). Кожна анотація містить прізвище, ініціали автора (авторів), назву статті повністю та анотований виклад змісту статті. Анотація англійською мовою містить не менше 200 слів.

Крім статті, необхідно надіслати окремий файл із відомостями про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь і вчене звання (за наявності), посада, місце роботи, контактний тел., домашня адреса, персональна ел. скринька (обов’язково!).

Статті (прохання файл називати прізвищем автора англійською мовою) та відомості про автора (авторів) надсилати на ел. адресу: comparative_studies@ukr.net

Робочі мови збірника – українська, англійська, німецька, польська, російська.

Оплату публікації з розрахунку 25 грн. за 1 стор. прохання надсилати тільки після підтвердження про прийом статті до публікації поштовим переказом на адресу: Чику Денису Чабовичу, вул. С. Петлюри, буд. 18, кв. 53, Тернопільська обл., м. Кременець, 47004, Україна. У розділі «Для письмового повідомлення» вказати – «публікація статті».

Прохання зберігати квитанцію про оплату.

У вартість публікації включена вартість поштових витрат на пересилання одного примірника збірника авторам (співавтори сплачують додатково вартість примірника збірника і поштового пересилання).

Читайте також: Латиномовна література українських етнічних земель. Вступна лекція

Тема статті повинна бути актуальною, а сама стаття містити раніше не опубліковані матеріали. До статті учасника без наукового ступеня додається сканована рецензія за підписом доктора або кандидата філологічних наук.

Редколегія застерігає за собою право відхиляти статті, що не відповідають тематиці збірника, а також оформлені з істотними технічними похибками або потребують значної стилістичної правки.

Науковий часопис «Кременецькі компаративні студії» зареєстровано у Centre International de l'ISSN (Франція) (Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2311-262X).

Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах CiteFactor і Research Bible.

Сайт часопису: www.kremenets-comparative-studies.webnode.com.ua