Сторінки 175-180a (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Przychilney ku Domowi WMMPanstwa IE[g]om[o]sci Pana N. ktorego tu Imieniem stawam, skłoniwszy Intęncyę, doznaie na sobie tego że niepłonnie miłey przyiazni mniemanemu Bożkowi malarska dawnieyzsych czasow ręka oręże y strazały w Lutnią zamieniła. Albowiey ycałosci Rosyskiey Oyczyznie y Domowey slawie przez Rycerskie pracuiąc niebes pieczęstwa, gdy ieszcze nieprzyiacielską potnieiące krwią trzyma oręze wręku, odwagi licznie myslą rachuie, do serca ten Orpheusz przebrawszy sie, niemniey dawno starozytnego Domu NN. iako upatrzonego wnim sobie przyiaciela iemuż głosi godne tanto Parenta[e] Filia[e] qualitates sławiąc, iakoby roskazuie aby przez swoie odwagi, nabytą sławę domowi WMMPanstwa z sobą wzaiem oddał y większą otrzymanym WMMPanstwa affektem, y nieodmownym spodzianey Pryiazni mogł mieć appromissem.

Іларіон Ярошевицький. Arbor Tulliana Iasinsciano

{stor. 175 – файл 0359}

Praxis 2da In eadem ma[teri]a
Przychilney ku Domowi WMMPanstwa IE[g]om[o]sci Pana N. ktorego tu Imieniem stawam, skłoniwszy Intęncyę, doznaie na sobie tego że niepłonnie miłey przyiazni mniemanemu Bożkowi malarska dawnieyzsych czasow ręka oręże y strazały w Lutnią zamieniła. Albowiey ycałosci Rosyskiey Oyczyznie y Domowey slawie przez Rycerskie pracuiąc niebes pieczęstwa, gdy ieszcze nieprzyiacielską potnieiące krwią trzyma oręze wręku, odwagi licznie myslą rachuie, do serca ten Orpheusz przebrawszy sie, niemniey dawno starozytnego Domu NN. iako upatrzonego wnim sobie przyiaciela iemuż głosi godne tanto Parenta[e] Filia[e] qualitates sławiąc, iakoby roskazuie aby przez swoie odwagi, nabytą sławę domowi WMMPanstwa z sobą wzaiem oddał y większą otrzymanym WMMPanstwa affektem, y nieodmownym spodzianey Pryiazni mogł mieć appromissem.

Praxis 3tia Resonsoria Indefferenter
Iezeli czego zyczyć bym sobie mogł, tedy abymię była takowa potkała Fortuna, ktorą teraz od IE[g]om[o]sci Msciom[!] Pana chętnie odbieram, wczym contrari9 być niechcę, iednal nadalszą to deliberacyą y w takowych okazyach nieskwapliwą biorę sobię uwagę, to primario zaprincipiu[m] kładąc, abym dobrego affektowi IE[g]mosci Pana dosyć mogł uczynic.

Читайте також: Андрій Ангелович. Привселюдний іспит із суміжних з математикою дисциплін

Praxis 4ta Gratiarum actoria
Ktorą nadzasługi swoie od WMMPana odbiera łaskę tęz iako Dobrodzieiowi swemu stateczną zawszwe od

{stor. 175a – файл 0360}
wdręczać powinien będzie unizonoscią. Zna albowiem wyswiadczony sobie pierwszy między Ludzmi affekt, gdy od WMMPana nad zdrowie milszego odbiera Przyiaciela etc..

Suavitas 9na
Continens Praxes Ipsas Nuptiales petitorias et Redditorias Sponsa[e].

Praxis Petitoria Sponsa[e] N[omi]ne Sponsæ.
Przez tak długie Zycia swoiego Poczatki teskliwie szukaiąc miłego bo miłosci swoim zamierzonym intencyom przyiaciela, niewesołe prowadził dni y godzini IEMscP. NN. Wiedział bowiem dobrze ze bez przyiaciela szczęscie nieszczęscie radosci płonne pociechi omylne, praca niewdzięczna bez tego zycie snem letkim, zabawy cieniem uciechi dynem zostaią. Wiedział dobsze ze bez przyiaciela perły topineią[!], kruszce ciemnieią miętko usłane iedwabie uciskaią przezroczyste dyamenty y drogie karbunkuły gasną nieprebrana nakonieć skarby niszczeią. Prowadził Ie[g]om[osc] Pan N. lata niemiłe dni zasępione godziny frasowliwe, kiedy niemiał gdzie by mogł affektu swego ukontentowanie serca y pryiazni bespieczne odpocznienie. Niemiał ani sie moze zswoich kwitniących Lat smutny wesołego doczekac fructu. Oto iuz nawed y dyamenty gdy sie zsąbą schodzą.

Dyamentowy trzeci kamien rodzą

{stor. 176 – файл 0361}
Aby tak lublo same niesą trwałe
Swiecili, wslicznych synach pozostałe.

Dlaczego IE[g]MsćP. N. naszukany przez tak dlugie czasu swego lata znaleziony teraz zapatruiąsie dyament osobliwe delektamentum zabiera. Patrąc mowie na ten drogi kleynot IMsci Pane[!] N. ktory z pod serdecznego WMMPanstwa iakomiłych sobie Rodzicow wyniknoł centrow. Zebrze w WMMPanstwa aby scie ten skarb drozszy nad Dyament onemu wielce zasmuconemu podali do uweselenia. Pada niskądo Rodzicielskich nog aby nietak rękę do powstania iako przyiaciela wpreymosci WMMP konferowaliscie. Pada do nog aby tym swoim WMMPanstwo zywym sercem IEmsci N. iuz napoł obumarłe odtroskania ozywiliscie ktory niewąt piąc ze iako raczyliscie onemu reprezentować swoy iuz Rodzicielski affekt taktez raczycie podać tę iedyną waszeciow Zrzenicę, często serca Rodzicielskiego pociechę, osobliwszą dalszego Zycia podporę Ieymsc Pannę za dozywotniego wiernego y miłego Przyiaciela. Za co on roznemi usługami ku WMMPanstwu od zywaiąc sie, ku sam IEymsci Pannie wszelaką submittuie sie oddawac obserwancyą.

Praxis 2da Redditoria Sponsa[e]

{stor. 176a – файл 0362}
Przez wielką Antecessorow æmulacyą zrastaiące zasługi, przyiaciela daią y ktorego naznacza Niebo godnosć go sobi staraiącym sie przywłascza tak dalece izbym iuz dawnieszych wiekow ztwierdzoną per publicam dissimulacyonem opinią potępił ze nadwszytkie insze na większą coniugij przyiazń do slepopopędliwego przyrownała Bozka, albo wiem tę mniey rozwazną Imaginacyą, sama by dzisieszego Aktu Inductia w smich podała gdy teraznieysza przezacnych Domow koniunkcya niepłochą affektow skwapliwoscią, ale rownych sobie tak dawnoscią domu iako sławy y wielkiey godnosci ozdobą Familiey uwaznym rozsądkiem, do tak blizkiey affinitatem przychodzi. Iuz dawno affektu powierzone WMMPanu Intencye szczęsliwym ukontentowane sukcessem a IE[g]oMsciomPana N. ku zyczliwey przeciwko domowi swemu. Propensyey wzaiemna miłosć iuz Oycowski oswiadcza affekt, gdy miłosć IEmsci Panny N. Domu swego drogi kleynot za przyiaciela dozywotniego oddaiąc razem znią godne IchMsciow NN. decora z oboiu idącey liniey iednych zawsze sławney godnosci lubo to mądremi radami pozytecznych oyczyznie nayiasnieyszym Maiestatom Cesarskim powaznym, lubo w Marsowym polu odwaznych wszędzie zaś na sławę domu nachwalebną wziętego a Maiorib9 Imienia Awkcyą zarabiaiących powierza A Domowi WMMPanstwa parem consortem quia

{stor. 177 – файл 0363}
domus dignam vita[e] sociam nietylko iuz cudzą (: iao mowiemy :) przodkow sławną ale tezgodną wieku swego y stanu edukacyą, cnotami mowie Panskiemi y potomstwa Rycerskiego godnemi ozdobioną za Bozkiey woli determinacyą ztuverdzony, iuz wzaiemnym słowem determinacyey chętnie oddaie. A IEyomsciPanny [!] gromadne z okazałą Assystencyą sławy y godnosci imiona wprowadzaią. Nietrudno bowiem w tym Ichmsciow Msciom Panstwa domu bliskich godnoscią Cesarskich faworow blizkich ieszcze affektow przez zyczliwosc ku nayiasnieyszemu Maiestatowi lat wo rachowac lumina et numina Rosyskich generalnych Person y innych niezliczonych Ich msciow Kolligatow Domu, y o wszem rzadkie bym nalozł w Rossyey ktore by od WMMPanstwa większey niebrała godnosci, ponieważ na niey magni Consilij Principes z tey familiey zasiadli. Imienie gosciem w tym domie bywało bo iako domowa iest y długa sukcessią ha[e]reditario WMMPanstwa przez zaslugi sława tak wzaiemna iey magna[e] virt[u]tis per honores Estymacyą ustawiczna dziedziczny, tak dalece, że iakoby zdomu tego przenosić sie niemogła dygnitarstw sukcesia pokilka kroć wniey konkurrenciam wydzielismy. Iako przezacnemu Domowi WMM Panstwa wlasna tak y inszym Familiom ktore tego Domu krzewnoscią szczycącąsie udzielna iest.

{stor. 177a – файл 0364}
Tu bowiem nalezy walecznych męznie podiętych szczęsliwie odprawionych expedyciach odwaga moich wielce Msciom Panow NN. Tu wielcy przez drowe rady NN. Tu samym nieprzyiacielowi Imieniem do tych czas strasznym a swoim odwazonym zdrowiem Rosyskiey Oyczyznie wielkiego wspomnienia godni NN. a że nulla pomnienionych incieria[!] rzekę te wszystkie ozdoby maiori auge pozostałych a tu zgromadzonych potomkach zyią. Tym większe ze tam initia wielkiey sławy brali gdzie godni tantorum Nepotum Antecessores z Zyciem oraz sławę per non augendam zakąnczyli. Acz nietrzebabymi dalszego Reiestru wyliczać Wielkich tego Domu participes et auctores bo to wszystko w WMMPana wydaiesie, y Lubo in compendio nieszczupleie, przezktorego y sama Domu tego rosnie sława adulta zawsze, lub nigdy rosć nieprzestaiąca, zawsze prima[e] magnitudinis splendor, y ktoremu iasnosci przydac nikt niemoze tylko od samych ze WMMPanstwa promeretis, albo ktorzy a magno Parente cum sanguine et vita Zycia ozdobę. Rodzicom Emulacyą zabieraią, ktora słabey chęci y wielkich cnot okazała Liczba przychwalebney IEmsci Pannie Edukacyey wydaiesie, ktoremi przyozdobiona decorib9 w Dom WMMPana uchodzi, niemałą ztąd WMMPanstwu czyniącradosć, że filia optima dignum tulit genitum. Też ymy zgromadzeni Przyiaciele participam9 lætitiam, dobrze tego wiadomi, ze

{stor. 178 – файл 0365}
wielkich Domow koniukcya na większy sławy y na pociechi niepłonną nadzieie ktore gdy sobie Ichmosć MMPanstwo Rodzice obiecuią, pewni tego że im WMMPan expectata gratitudine zawdzięczać będziesz. Dixi.

Praxis Redditoria Virginis post Sacramentum Matrimonij Sponso N[omi]ne Parentis.
Szczęsliwey Przyiazni y iuż sakramentem swiętym zobopolnym roborowaney y ztwierdzoney Koniunkcyey Winszuic WMMPanstwu tak imieniem Ichmsciom Rodziczow, iako y wszystkich Ichmosciow Przyiacioł y Krewnych moich wielce Mosciwych Panow. Dostępuie swoiey godnosci Przyiazń ta przez ktorą Dom z obopolney iako Coniugum honore felix iako szczęsliwa Matka wszystkim sie napełnia błogosławienstwem. Takto Moie wielce Mosciwe Panstwo gdzie generos soceris mediæ iunxere sabina[e], gdzie poządana Przyiazni iuz poprzysięzoney zachodzi koniunkcya, wszystkie oraz wzaiemne szczęsliwosci nietylko in gremium całey Rosyskiey Oyczyzny alr tez in solatium domowstwa oboygu WMMPanstwa, y wszystkich Zyczliwych Przyiacioł spływaią. Niesie tedy szczęsliwsie Familia nasza w domowstwo przezacne WMMPana wszytkie oraz starozytnego Domu y sLawnych przodkow swych kleynoty oddawa. Szczesliwie z wesołym y uprzeymym powinszowaniem znamienia swego y ten munerał kosztowny Ieymsc Panne v[el] siostre N. w Possessią szezęsliwą iako

{stor. 178a – файл 0366}
cząstkę Fortuny, poządaną WMP nadzicie wszystkich Ich msciom obecnych oraz prezentuiąc, odbieray iuz tedy WMP felicib9 auspicijs znamienity tak z szczedrobliwey naydwyz szego Ręki Dar, iako y Ichmsciow Rodziczow kleynot nie oszacowany przezemnie WMPanu dedykuiącysie z ktorym wszelakie uprzeymnosci prawem wiecznym nietylko Ichmosc moi wielce msci Panowie Rodzice ale y całego Domu Przyiacielstwo WMPanu ofiruią zycząc iednostaynym wszyscy konsensem by dlugo pozorne Lata oboygu WMMPanstwu z nieba płynely.

Praxis Responsoria ad Redditoria[m] Sponsa[e] nomine Sponsi.
Iezeli by wpozyciu Ludzkim przychilnicysze IEmsciP. votis byc mogło szczęscie, y milsza wzatrudnionych w swym y skutku Intencyey Fortuna iako gdy zamysłow swoich y szukaney przyiazni WMMPanstwa w domu znalazszy termin Laską sie szczyci ktoramu dozywotniego daiąc Przyiaciela prospera[e] sortis geminata solatia adversa[e] legimen naznacza. Wielka to w prawdzie y samych nayprzychilnieyszych sukcessow awkcya, gdy naszych Fortun, drugie nietylko swiadkami ale tez y uczęsnikami widziemy. A iako mowie ze Fortuna[e] Fortuna est sciri quod sis felix tak większym daleko sposobem y nieomylnych blędnym szczęsciem Zamysłow pociecha większa, ktora, na vita[e] sogios zlewa sie. Naostatek naylepszy Fortuny dar, ktory y z siebie pozytek y z Przyiaciela radosć daie. ktorym y IEmsć Pan superum

{stor. 179 – файл 0367}
arbitrio naznaczonym cieszyc sie szczęsciem gdy do sławy, ktore y od przodkow swoich, y od własnych zasług a potym za zwycaynym sobie wielkiego Imienia staraniem nieodmowno przychilney okazyey miec będzie. Dzis zrąk WMMPanstwa odbiera Comitem, ktora nosząc Antecessorow swoich niesmiertelnosc y swoie wielkich cnot, y przezacnemu wychowaniu przyzwoitych postępkow IE[g]onsci Pana Familią multo Parentum et Virtutum auget splendore. Miał tam kiedyś sobie (: iako kawnieyszych czasow wspomina Historya :) Sylla za osobliwy łaskawey wzyciu Prowidencyey fawor, ze mu do tak wielkich zasług ktore przez woyny Rzeczpospolitey Rzymskiey niegdys chyba zazdrosnemu tayne byli taka nagroda naywspaniałsza, y pretium ocobliwe przybyło gdy w podobnych okazyach sławnego Publium Metellum miał Przyiaciela, co usiebie uwazaiąc daleko rozumiał sie szczęsliwszym magni amici pretio, anizeli tak dostatnią między Rzymskiemi Senatorami Fortuną, dla czego też y Felicis nazwisko nadał sobie naiawny document tego ze amic9 felicem fortunam facit. Przybywa y dzis IEmsci Pana decorib9 niemnieysza nad wspomnionego Rzymianina Fortuna gdy z WMMPanstwa domem wiele myslą Familiy obiezawszy, stalą w wiecznym zycia Towarzyszu zawiera Przyiazń Zaleko sie więcey swoim cieszy szczęsciem bo magna[e] gaudij causæ æqualis correspondet Lætitia. Zna mowie ze ta społnie

{stor. 179a – файл 0368}
rowną Intencyą nierozerwana Przyiazń, znacznych mu Domow y Familiy przynosi affiniratem. A ktożby albowiem wielkich zawsze WMMPanstwa msiorib9 ac nepotib9 nieprzyznał dziełom, musiałby albo rerum pretium nieuwagą utracic, albo umyskie slepym zwiedzony liworem byc niezyczliwy. Samać to Rossya owszem y inne swiadome tego Imienia Prowincye Przyznaią, iako zawsze et honorarib9 et meritis osobliwszy tego Domu Rycerki stan ku Rossyey lubo w woynach odwagą, lubo radą w pokoiu zyczliwy tęz slawę prawie hæreditario iure Potomkom zostawuie. Większym daiąc pokoy ozdobom y zasługom tak znacznego Domu WMMPanstwa: To tylko Iedynie IE[g]omsc Pan N. przyznawa ze osobliwie iako in Imagine viva pomieniona WMMPanstwa ozdoba w iedyney IEymosci Pannie relucet ktora rozumieiąc ze wielkiego urodzenia godnosć do podobney æmulacyey zachęca y piękną przymasza niewolą, cokolwiek z tak przedziwney WMMPanstwa Instytucyey iako wspomnionych sobie Przodkow przyklady do nasladowania sposobnego widziała To wszystko dzisia na sobie wyraza. Iednak ze tęz samą wielkich cnot styme WMMPanstwu Edukacy powinna ktoraią w Dom IE[g]omsci Pana comita[tur] y dobrze naznaczoney od nieba przyiazni ztwierdza affekt, apowinną tak ku WMMPanstwu obserwancyą iako ku IEymsci Pannie nienaruszoną przyiazny

Читайте також: Віршований епос Пилипа Орлика: життя як парагон

{stor. 180 – файл 0369}
powinne poszanowanie reprezentowac Zechce.

Suavitas 10.
Continens Praxes Redditorias muneru[m].

Praxis aliena Redditoria annuli.
Niezbłądził kto kupidyna Bożka miłosci od łubia y łuku odpasawszy na złotym warstacie osadził, złoto na pierscienie kuiącego odmalowawszy z symbolicznym napiesem æternos format in orbes. Iakoby to była Forma wiecznosci, robota miłosci. Chciał w prawdzie tak dowcipnym wynalaskiem przyrodzony affektu sekret wynyrzyć, ze gdzie kolwiek ten dozywotni przystąpi złotego czasu w zyciu smiertelnym godziny w zlotą ytrwalą niesmiertelnosc przeformuie. Prawduc ze affekt ten ktory ku WMPannie IE[g]omsc P. N. oswiadczył nieiest bez swoich skrzydeł ktore przyprawila skrzydlasta serca miłosć, y lataiąca pocałym prawie swiecie IE[g]omsci P. N.sława. Mozesz iednak WMPanno o iego statku lubo wlotnym piorze wy obrażonym niepowotpiwać, zwłaszcza kiedy nasercu WMMPanny tę miłosć y affekt składa y gruntownie stanowi, zeby ten cirkuł wiecznosci prze formował pierscien, æternum fomet in Orbem. Niechze wasze chęci nieprzezytey wiecznosci ten pierscien zaręczy, a tu mała sfera samą tylką niesmiertelnoscią ograniczoną milosć IE[g]omsciP. N. ku

{stor. 180a – файл 0370}
WMM Pannie niech okrysli.