Письменник в умовах заблокованої культури

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Письменник в умовах заблокованої культури». Конференція відбудеться 28-29 листопада 2013 р. у Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті імені Тараса Шевченка (Тернопільська обл.). Наукова проблематика конференції: Літературні твори і жанри в епоху тоталітаризму; Специфіка мовно-літературної та літературно-критичної творчості в підцензурних умовах; Інтелектуальні моделі спротиву імперським міфам і стереотипам в літературі; Феномени літературної цензури: від античності до постсучасності; Провінційна література та літератори: боротьба і подолання заблокованості; Переклад української літератури в сучасних умовах: кому і навіщо?; Колоніальні та постколоніальні стани української літератури; Російсько-українські літературні контакти в радянський період; Міжкультурна комунікація і мовна особистість письменника.

Організатор: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка
Термін проведення: 28-29 листопада 2013 р.
Тематика: літературні твори і жанри в епоху тоталітаризму
Контакти координаторів: censored2013(at)ukr.net

Читайте також: Явище латиномовної поезії в історії української літератури

Міністерство освіти і науки України
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Тернопільська обласна рада
Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Письменник в умовах заблокованої культури»

Конференція відбудеться 28-29 листопада 2013 р. у Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті імені Тараса Шевченка (Тернопільська обл.).

Наукова проблематика конференції:
  1. Літературні твори і жанри в епоху тоталітаризму.
  2. Специфіка мовно-літературної та літературно-критичної творчості в підцензурних умовах.
  3. Інтелектуальні моделі спротиву імперським міфам і стереотипам в літературі.
  4. Феномени літературної цензури: від античності до постсучасності.
  5. Провінційна література та літератори: боротьба і подолання заблокованості.
  6. Переклад української літератури в сучасних умовах: кому і навіщо?
  7. Колоніальні та постколоніальні стани української літератури.
  8. Російсько-українські літературні контакти в радянський період.
  9. Міжкультурна комунікація і мовна особистість письменника.

За результатами проведення конференції, наукові статті, підготовлені згідно вимог, будуть надруковані у фаховому науковому часописі «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство».

Для участі в конференції просимо надіслати до 30 вересня 2013 року: заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, адреса, домашній телефон, ел. адреса (обов’язково!) тощо).

Оргкомітет розглядає заявлені теми щодо їх відповідності науковій проблематиці конференції. Після включення поданих тем до програми конференції оргкомітет надсилає офіційні запрошення на конференцію.

Диск із текстом доповіді та інформацією про автора і роздрукований текст доповіді обсягом 8-12 повних сторінок подаються під час реєстрації учасників конференції. В окремому файлі на диску слід подати інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада; домашня адреса, електронна адреса, домашній, мобільний або робочий телефони).

Статті аспірантів і здобувачів подаються з аргументованим відгуком наукового керівника.

Оплата за публікацію, а також організаційний внесок здійснюються під час реєстрації учасників конференції. Вартість однієї сторінки – 20 гривень, організаційний внесок – 100 гривень. Доктори наук публікацію не оплачують. Матеріали будуть надруковані після проведення конференції.

Заявку просимо надіслати на адресу:
Марунько Орися Адамівна, кафедра німецької філології, факультет іноземних мов,
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка,
вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003
або e-mail: censored2013(at)ukr.net
Контактний телефон: (097) 759-75-00

Контактні особи:
Василишин Олег Васильович, телефон: (093) 654-99-42
Воронцова Наталія Георгіївна, телефон: (098) 128-88-90
Чик Денис Чабович, телефон: (067) 279-10-97

Послідовність структурних елементів та вимоги до набору статті:
1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. УДК має досить детально розкривати напрямок і тематику дослідження, максимально відображати зміст статті.
2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.
3. ВЗН, місто, які репрезентує автор.
4. Назва статті. Друкується великими літерами напівжирним шрифтом.
5. Анотації (цей структурний елемент не має заголовків «анотація» тощо)
- подаються українською, англійською, російською мовами;
- обсяг кожної анотації становить не менш ніж 500 знаків;
- перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідною мовою;
- до анотацій додаються ключові слова;
- текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал.
6. Текст статті. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 змістове оформлення статті має містити такі елементи: а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.