Європейські студії: особистість і світ в історико-культурному просторі. Пам’яті Олега Васильовича Мішукова

Орієнтовні напрями роботи конференції: 1) Україна в контексті європейського театру і драматургії ХХ ст. 2) Європейська драматургія і театр: транскультурний дискурс. 3) Літературна компаративістика: теорія і практика. 4) Літературний процес в історико-культурному контексті. 5) Християнство й література: проблеми взаємодії в загальнокультурному контексті. 6) Специфіка художньо-документальних жанрів: історико-літературний контекст. 7) «Херсонський текст» російської літератури: проблеми вивчення регіональних літератур і культур. 8) Впровадження європейської тематики у навчальний процес вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. 9) Проблеми міжкультурного діалогу при викладанні історії зарубіжної літератури і культури на гуманітарних спеціальностях вищих навчальних закладів України.


Організатор: Загальноуніверситетська кафедра світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного університету
Термін проведення: 10-11 жовтня 2013 р.
Тематика: літературний процес в історико-культурному контексті
Контакти координаторів: omilenchuk(at)ksu.ks.ua

Запрошуємо Вас взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції
«Європейські студії: особистість і світ в історико-культурному просторі. Пам’яті Олега Васильовича Мішукова»,
яка відбудеться 10-11 жовтня 2013 року в місті Херсоні (Україна)

Читайте також: Ідеал релігійного консерватизму в добу Середньовіччя в східній та західній рецепціях: Лі Бо та Іван Вишенський

Орієнтовні напрями роботи конференції:
1) Україна в контексті європейського театру і драматургії ХХ ст.
2) Європейська драматургія і театр: транскультурний дискурс.
3) Літературна компаративістика: теорія і практика.
4) Літературний процес в історико-культурному контексті.
5) Християнство й література: проблеми взаємодії в загальнокультурному контексті.
6) Специфіка художньо-документальних жанрів: історико-літературний контекст.
7) «Херсонський текст» російської літератури: проблеми вивчення регіональних літератур і культур.
8) Впровадження європейської тематики у навчальний процес вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації.
9) Проблеми міжкультурного діалогу при викладанні історії зарубіжної літератури і культури на гуманітарних спеціальностях вищих навчальних закладів України.

Подання статті та реєстрація
Просимо подати заявку на участь до 1 вересня 2013 року. Форма заявки додається. Текст доповіді та анотації українською, російською та англійською мовами будуть прийматися під час реєстрації. Доповіді учасників конференції будуть надруковані у збірнику ВАК України (для аспірантів та здобувачів за умови наявності двох рецензій та витягу з рішення кафедри про рекомендацію статті до друку).

Увага: Редакційна колегія збірника «Південний архів. Філологічні науки» залишає за собою право відхилити статті, які не відповідають вимогам ВАК України. Запрошення для участі у конференції буде відправлено на вказаний в заявці e-mail.

Передбачено організаційний внесок – 150 грн.

Місце проведення та адреса для спілкування
Місце проведення: 73000, Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27; головний корпус Херсонського державного університету, конференц-зала (256 ауд.).
Контактний телефон: (0552) 32-67-58 - Ільїнська Ніна Іллівна,
Міленчук Олена Петрівна (066 338 64 98).
Робочі мови конференції
Українська. Російська. Англійська.

Вимоги до оформлення доповідей
Доповіді мають бути підготовлені у форматі Word 1998, шрифт Timеs New Roman 14 пт., міжрядковий інтервал – полуторний. На першій сторінці великими літерами жирним шрифтом має бути прізвище автора (праворуч) та назва доповіді (в центрі). Відстань між останнім рядком назви установи та основним текстом – 15 мм. Поля: ліве – 3,5 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см. Обсяг статті - до 10 стор. Друкувати без переносів слів та номерів сторінок. Список літератури подається в кінці статті в алфавітному порядку. Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в списку літератури, сторінка) за зразком [3, с. 27]. Приклади виділяти курсивом.

Структура та зміст статті має відповідати вимогам ВАК України. Стаття повинна містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Див. Постанову ВАК України від 15.01.2003 № 7 - 05/1)

Заявки приймаються за електронною адресою: omilenchuk(at)ksu.ks.ua
Тексти статей та електронні носії подаються під час реєстрації

Заявка на участь
Прізвище:
Ім’я:
По-батькові:
Вчений ступінь:
Вчене звання:
Посада:
Установа:
Країна, адреса:
Телефон:
E-mail (обов’язково): N.B! Для отримання запрошення для участі у конференції необхідно обов'язково вказати e-mail
Назва доповіді:
Заявка на проживання:
Гуртожиток університету з_____по_____ жовтня

Запрошуємо до участі !

Завідувач загальноуніверситетської кафедри світової літератури

та культури імені проф. О. Мішукова, доктор філологічних наук, професор,
Н.І. Ільїнська