XII Міжнародна конференція молодих учених

Тематика конференції – теорія літератури, історія української літератури, історія зарубіжних літератур, літературна компаративістика, літературне джерелознавство і текстологія.


Організатор: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Термін проведення: 19-21 червня 2013 р.
Термін подачі статей: 30 квітня 2013 р.
Тематика: теорія та історія літератури, літературна компаративістика, літературне джерелознавство і текстологія
Контакти координаторів: conference4yr(at)gmail.com

Читайте також: Річпосполитська історіографія України (ХVI – середина ХVII ст.)

До участі запрошуються кандидати наук віком до 35 років, аспіранти, пошукувачі, магістранти.

Тематика конференції – теорія літератури, історія української літератури, історія зарубіжних літератур, літературна компаративістика, літературне джерелознавство і текстологія.

Робочі мови конференції: українська, білоруська, польська, російська.

Для участі в конференції слід подати:
1. заявку (вказати повне ім’я, тему доповіді, навчальний/науковий заклад, кафедру/відділ, наукового керівника, домашню та робочу адреси, обов’язково телефон і e-mail);
2. електронний варіант доповіді.

Матеріали конференції будуть опубліковані. Умови публікації: участь у роботі конференції та дотримання всіх вимог до оформлення статті. Редколегія залишає за собою право відбору й редагування статей. Обсяг статті – до 15 сторінок машинопису, при написанні її слід ураховувати Постанову 15.01.2003 №7-05/1 Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України». Вартість публікації – 20 грн. за сторінку, оплата тільки під час конференції.

Вимоги до оформлення статті:
 • файл MS Word 
 • шрифт Times New Roman 
 • кегль – 14; інтервал – 1,5 пт; всі поля – 2 см; абзац – 1,25 см 
 • на початку статті вгорі ліворуч УДК (вирівнювання по лівому краю), у наступному рядку – ім’я та прізвище автора, у дужках місто (вирівнювання по правому краю), у наступному рядку – назва статті (по центру сторінки, великими літерами – використовувати функцію «All caps» (команда «Шрифт» у меню «Формат»)), у наступному рядку – анотація статті мовою оригіналу (3–4 речення) з ключовими словами 
 • лапки тільки «ялинка» 
 • скорочений фрагмент тексту: <…> 
 • посилання в тексті у квадратних дужках, де перша цифра – номер у списку літератури, а друга – номер сторінки [4, с. 78–79], [4, с. 78, 85]; різні джерела – через крапку з комою [4; 20] 
 • список використаної літератури в кінці статті в алфавітному порядку (нумерація списку тільки автоматична), заголовок до списку – Список використаної літератури: 
 • Оформлення бібліографічного опису здійснюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» і відповідної постанови ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3) 
 • після списку використаної літератури – назва статті й анотація англійською мовою з ключовими словами (3–4 речення) 
 • файл має бути названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах – doc та rtf 
 • забороняються: інші шрифти, табуляція, нумерація сторінок, подвійні пробіли, переноси, розрядка й ущільнення тексту, використання клавіші «Caps Lock» замість функції «All caps» (Всі прописні). 
На жаль, Оргкомітет не може взяти на себе витрати учасників 

Статті, оформлені без дотримання вимог, не буде прийнято до друку

Кінцевий термін подачі матеріалів – 30 квітня 2013 року

E-mail: conference4yr@gmail.com (тема листа – «conference»)

Адреса: Оргкомітет конференції молодих учених, вул. Грушевського, 4, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ-1, 01001