Латинська мова. Підручник для учнів медичних ліцеїв

Перший в Україні підручник, призначений спеціально для медичних ліцеїв, створено з урахуванням вимог програми з латинської мови для для учнів Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, що передбачає вивчення дисципліни впродовж шести семестрів. Своєю чергою ця програма взорується на рівень і зміст програм з підготовки учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів європейських країн, де латинська мова вивчається впродовж 6–12 років.

Навчальний матеріал у підручнику розділено на дві відокремлені частини: перша присвячена нормативній граматиці та синтаксису латинської мови, друга – термінології природничих наук, особлива увага приділена анатомічному і клінічному її підрозділам. Обсяг граматичного матеріалу, вміщеного в підручнику, відповідає вимогам програми. Щодо обов’язкової термінологічної підготовки, то кількість лексики виходить за програмові межі, і це дає змогу використовувати навчальне видання не лише під час навчання в ліцеї, а й для опанування медичної термінології в системі вищої медичної школи. Для засвоєння дисципліни програмою передбачається 180 аудиторних занять або 252 аудиторні години, з яких по 72 год. у 9 і 10 класах, 36 год. – в 11 класі. 

Автори: Л. Шевченко-Савчинська, К. Балашов
Дата видання: 6 серпня 2013
Кількість сторінок: 220-449
ISBN: 978-1491294093Доставка здійснюється Укрпоштою чи Новою поштою. Отримати консультацію можна за адресою admin(at)medievist.org.ua
Однією з новаторських рис підручника є те, що він поділяється не на заняття, а на розділи і теми, згідно з власними принципами поділу: частиномовним – для граматики, за галузями наук і змістовими розділами – для термінології. Загалом видання налічує дев’ять розділів і 47 тем, окремі з яких відсутні в аналогічних підручниках і є оригінальними авторськими розробками – це стосується як мовних (« Побудова питальних та заперечних речень»), так і спеціальних термінологічних тем (« Утворення назв органічних сполук»). Таке структурування значно спрощує пошук та орієнтування у підручнику під час опанування програми в ліцеї, а також згодом, за потреби повторити вивчений матеріал, поглибити і систематизувати знання, проходячи підготовку на клінічних кафедрах. Крім того, частиномовно-змістова систематизація матеріалу дає змогу викладачеві самостійно вибирати наповнення заняття.

Читайте також: Латиномовна медична термінологія. Посібник

Те саме стосується і лексичного мінімуму – серед додатків міститься орієнтовний лексичний мінімум до І і ІІ семестрів 9 класу, однак викладач може на власний розсуд доповнювати чи змінювати ці переліки. У частині «Медична термінологія», де теми складаються переважно з таблиць із термінами, обсяги лексики для вивчення також можуть варіюватися, залежно від загального рівня групи. Однак незмінною залишається вимога засвоєння учнями латино-грецьких еквівалентів. Можливі незручності, пов’язані з частиномовно-змістовим поділом матеріалу: він ускладнює використання підручника в якості самовчителя латинської мови, проте, за наявності навчальної програми, підручник цілком придатний і для самостійного опанування елементарного граматичного курсу, так і основ термінології природничих наук. Іншою проблемою, яка може постати, вже перед викладачем: наявність у вправах окремих словоформ із подальших тем (наприклад, іменники ІІІ відміни – у реченнях із вправ до ІІ чи дієслово-зв’язка esse). У цьому разі можна не задавати окремих речень із вправи, залишивши їх на той час, коли відбуватиметься повторення теми, або заздалегідь попередити учнів, вказавши граматичні форми слів, з аналізом і перекладом яких вони ще не спроможні впоратися самостійно. Щодо esse у вправах до І відміни, то тут доречно буде нагадати учням про існування в Додатку зведеної таблиці форм цього дієслова в усіх часах та способах і заохотити їх користуватися цією частиною підручника.

Зважаючи на кінцеву мету вивчення дисципліни «Латинська мова» в медичному ліцеї – забезпечення базового рівня знань для продовження навчання у системі вищої медичної освіти – автори наситили підручник анатомічними (понад 500) та клінічними (понад 300) термінами, до їх значної частини додано терміноелементи грецького походження. Крім того, друга частина видання містить 80 унікальних фармацевтичних терміноелементів. Розроблені вправи спрямовані на засвоєння учнями основних принципів творення термінів: шляхом запам’ятовування частотних словотворчих елементів, зокрема, префіксів і суфіксів. Підручник містить об’ємні україно-латинський і латино-український словники (понад 1,5 тис. слів кожен), що за обсягом дорівнюють деяким окремим виданням. Важливою складовою вивчення латинської мови в медичному ліцеї є підвищення загальноосвітнього рівня учнів. Звертатися на кожному занятті до невичерпної скарбниці античної міфології та літератури, фразеології спонукають переліки сентенцій і рубрика «Цікаво знати, що...», які чергуються наприкінці тем.

Зробити курс латинської мови всебічно ефективним і багатогранним здатне читання авторських текстів із хрестоматії. Хрестоматія – самоцінна частина цього підручника, що може стати цікавою і корисною навіть для фахівців-філологів, оскільки містить твори не лише класичних римських, а й новочасних, зокрема українських, письменників і вчених – усього 40 праць 22 авторів (в окремих випадках – це перше перевидання унікальних стародруків і рукописів). Робота з латиномовними текстами українського походження дає не тільки безпосередню користь, сприяючи засвоєнню учнями термінологічної бази, вона є також важливою складовою патріотичного виховання молодої людини. Прикметною рисою видання є також те, що це перший в Україні підручник з латинської мови, який має спеціально розроблену форму для читання з електронних пристроїв. Передусім же – це сума кращих методичних напрацювань кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця.

Придбати паперову версію також можна у книгарнях "Наукова думка" (м. Київ, вул. Грушевського, 4) та "Книга-плюс" (м. Київ, пр. Перемоги, 34, перший поверх фізико-хімічного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця)
Зміст
Передмова
Латинська мова в культурному розвитку європейців 

Частина I. Нормативна граматика та синтаксис латинської мови 
Розділ 1. Фонетика 
Тема 1. Алфавіт. Читання голосних, приголосних, буквосполучень 
Тема 2. Наголос (Accentus) 
Розділ 2. Іменник (Nomen Substantivum) 
Тема 3. Загальна характеристика 
Тема 4. Перша відміна (Declinatio Prima) 
Тема 5. Друга відміна (Declinatio Secunda) 
Тема 6. Третя відміна (Declinatio Tertia) 
Тема 7. Особливості відмінювання іменників III відміни 
Тема 8. Четверта й п’ята відміни іменників (Declinatio Quarta et Quinta) 
Розділ 3. Прикметник (Nomen Adjectivum) 
Тема 9. Загальна характеристика. Прикметники 1-ої групи (Nomen Adjectivum Classis Primae) 
Тема 10. Прикметники 2-ої групи (Nomen Adjectivum Classis Secundae) 
Тема 11. Ступені порівняння прикметників (Gradus Comparationis) 
Розділ 4. Дієслово (Verbum) 
Тема 12. Загальна характеристика 
Тема 13. Теперішній час дійсного способу активного й пасивного станів (Praesens Indicativi Activi, Praesens Indicativi Passivi) 
Тема 14. Минулий незавершений час дійсного способу активного й пасивного станів (Imperfectum Indicativi Activi, Imperfectum Indicativi Passivi) 
Тема 15. Майбутній I час дійсного способу активного та пасивного станів (Futūrum I Indicatīvi Actīvi, Futūrum I Indicatīvi Рassīvi) 
Тема 16. Минулий завершений час дійсного способу активного стану (Perfectum Indicativi Activi) 
Тема 17. Давноминулий завершений час дійсного способу активного стану (Plusquamperfectum Indicativi Activi) Майбутній II час дійсного способу активного стану (Futurum II Indicativi Activi) 
Тема 18. Пасивний стан часів системи перфекта
Тема 19. Неозначена форма дієслова (Modus Infinitivus). Наказовий спосіб (Modus Imperativus) 
Тема 20. Умовний спосіб (Modus Conjunctivus) 
Тема 21. Відкладені й напіввідкладені дієслова (Verba Deponentia et Semideponentia) 
Розділ 5. Інші частини мови 
Тема 22. Прийменник (Praepositio) 
Тема 23. Віддієслівні утворення: іменник (Gerundium) та прикметник (Gerundivum) 
Тема 24. Дієприкметники (Participia) 
Тема 25. Числівник (Nomen Numerale) 
Тема 26. Прислівник (Adverbium) 
Тема 27. Займенник (Pronomen) 
Розділ 6. Синтаксис 
Тема 28. Синтаксис відмінків 
Тема 29. Узгодження прикметників з іменниками 
Тема 30. Синтаксис простого речення 
Тема 31. Синтаксис складного речення 
Тема 32. Особливості будови питальних і заперечних речень 

Частина II. Медична термінологія. Елементи термінології природничих наук 
Розділ 7. Анатомічна термінологія 
Тема 33. Типи формування медичних термінів 
Таблиця 1. Площини – plana (planum, i, n.) 
Таблиця 2. Лінії – lineae (linea, ae, f.) 
Таблиця 3. Ділянки голови – regiones capitis (regio, onis, f.) 
Таблиця 4. Передні та бічні ділянки грудної клітки (Regiones thoracicae anteriores et laterales) 
Таблиця 5. Ділянки живота (Regiones abdominales) 
Таблиця 6. Прикметники, які використовуються для орієнтування в будові людського тіла 
Тема 34. Назви органів і частин тіла 
Таблиця 8. Іменники, які мають грецькі еквіваленти 
Таблиця 9. Іменники, які не мають грецьких еквівалентів 
Таблиця 10. Прикметники, які мають грецькі еквіваленти
Таблиця 11. Прикметники, які не мають грецьких еквівалентів
Тема 35. Опорно-руховий апарат 
Таблиця 12. Терміни, які мають грецькі еквіваленти 
Таблиця 13. Терміни, які не мають грецьких еквівалентів 
Таблиця 14. Групи м’язів 
Таблиця 15. Назви пальців 
Тема 36. Нервова система 
Таблиця 16. Терміни, які мають грецькі еквіваленти 
Таблиця 17. Органи чуття 
Таблиця 18. Кольори 
Таблиця 19. Смакові відчуття 
Тема 37. Травна, репродуктивна системи 
Таблиця 20. Терміни, які мають грецькі еквіваленти 
Таблиця 21. Терміни, які не мають грецький еквівалентів 
Таблиця 22. Назви кишок 
Таблиця 23. Назви зубів 
Таблиця 24. Репродуктивна система 
Таблиця 25. Біологічні рідини 
Тема 38. Серцево-судинна, дихальна та видільна системи 
Таблиця 26. Терміни, які мають грецькі еквіваленти 
Таблиця 27. Дихальна система 
Таблиця 28. Терміни, які не мають грецьких еквівалентів 
Таблиця 29. Видільна система 
Тема 39. Назви різних анатомічних утворів 
Таблиця 30. Іменники, які не мають грецьких еквівалентів 
Таблиця 31. Прикметники, які не мають грецьких еквівалентів 
Тема 40. Кінцеві терміноелементи, що вказують на локалізацію процесу чи явища 
Таблиця 32. Кінцеві терміноелементи, які вказують на орган чи функцію організму 
Таблиця 33. Деякі поширені кінцеві терміноелементи 
Розділ 8. Термінологія діагностики та лікування 
Тема 41. Назви патологій та асоційованих понять 
Таблиця 34. Іменники, які мають грецькі еквіваленти 
Таблиця 35. Прикметники, які мають грецькі еквіваленти 
Таблиця 36. Терміноелементи, які мають значення числівників 
Таблиця 37. Терміноелементи-префікси 
Таблиця 38. Найпоширеніші суфікси, які вказують на тип хвороби 
Таблиця 39. Медична фразеологія 
Тема 42. Терапевтична термінологія 
Таблиця 40. Терміни, які мають грецькі відповідники 
Таблиця 41. Фізикальні методи обстеження 
Таблиця 42. Види інструментальних та лабораторних досліджень 
Таблиця 43. Види пульсів 
Таблиця 44. Види гарячок (за температурною кривою) 
Таблиця 45. Види висипів 
Таблиця 46. Традиційні назви деяких хвороб 
Таблиця 47. Кінцеві терміноелементи, що позначають патологічний процес 
Тема 43. Хірургічна термінологія 
Таблиця 48. Терміни, які мають грецькі відповідники 
Таблиця 49. Види ран 
Таблиця 50. Види переломів 
Таблиця 51. Види зміщення уламків 
Таблиця 52. Види гнійних процесів 
Таблиця 53. Види оперативних втручань 
Розділ 9. Основи термінотворення окремих природничих наук 
Тема 44. Біологічна термінологія. Назви рослин 
Таблиця 54. Біологічні терміни, які мають терміноелементи грецького походження 
Таблиця 55. Ботанічні назви деяких рослин 
Таблиця 56. Назви лікарської рослинної сировини 
Таблиця 57. Перелік офіцінальних рослинних засобів 
Таблиця 58. Назви деяких збудників хвороб 
Тема 45. Основи хімічної термінології: утворення назв оксидів, гідроксидів, солей
Таблиця 59. Назви хімічних елементів та утворюваних ними простих речовин 
Таблиця 60. Префікси 
Таблиця 61. Суфікси 
Таблиця 62. Назви деяких поширених солей 
Таблиця 63. Терміноелементи грецького походженння у назвах хімічних елементів 
Тема 46. Утворення назв кислот та органічних сполук 
Таблиця 64. Префікси 
Таблиця 65. Суфікси 
Таблиця 66. Назви деяких органічних і неорганічних кислот, що застосовуються в медицині та фармацевтичній промисловості 
Таблиця 67. Характеристичні групи 
Таблиця 68. Приклади 
Тема 47. Фармацевтична термінологія 
Таблиця 69. Терміноелементи, які використовуються у назвах фармацевтичних препаратів (фармвідрізки) 
Таблиця 70. Прислівники в медичній практиці 
Таблиця 71. Назви лікарських форм 
Таблиця 72. Назви деяких речовин 

Частина III. Хрестоматія 
Pater Noster 
Gajus Iulius Caesar 
Publius Vergilius Maro 
Gajus Valerius Catullus 
Caius Plinius Secundus 
Lucius Annaeus Seneca 
Stanislaus Orichovius Roxolanus 
Sebastianus Fabianus Acernus 
Simon Simonides 
Michaelis Boym 
Isaac Newton 
Gregorius Skoworoda 
Erasmus Sixtus
Iohannes Herbinius 
Samuel Grondski de Grondi 
Jan Thoma Juzefowicz 
Bartholomaeus Zimorowicz 
Michael Zlotorowicz 
Luca Stanislaus Slowicki 
Vigilantius Gregorius Samboritanus 
Hilarion Jaroszewicki 
Nicolaus Tulpius 
Gabriel Rzaczynski 
Carolus von Haartman 
Alexander de Walther 

Додатки 
Додаток 1. Парадигма всіх відмін іменників 
Додаток 2. Форми дієслова esse у всіх часах і способах 
Додаток 3. Лексичні мінімуми 
Додаток 4. Словник