Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства», присвяченій 95-й річниці від дня народження письменника, яка відбудеться 3-5 квітня 2013 року за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19; м. Полтава, вул. Остроградського, 2.


Організатор: кафедра української літератури (м. Полтава), Інститут гуманітарних проблем НГУ (м. Дніпропетровськ)
Термін проведення: 3-5 квітня 2013 р.
Тематика: творчість Олеся Гончара: літературознавчий вимір
Контакти координаторів: lit.kaf(at)ukr.net, pushkinv(at)list.ru, only4regina(at)gmail.com

Читайте також: Український новолатинський дискурс в оцінці філологічної науки XX ст. Рецепція Дмитра Чижевського

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства», присвяченій 95-й річниці від дня народження письменника, яка відбудеться 3-5 квітня 2013 року за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19; м. Полтава, вул. Остроградського, 2.

Напрями роботи конференції:
  • Громадянський подвиг Олеся Гончара 
  • Творчість Олеся Гончара: літературознавчий вимір 
  • Мовостиль прозаїка, поета, публіциста Олеся Гончара 
  • Публіцистика: крізь призму часу й Олеся Гончара 
  • Мистецький набуток Олеся Гончара: методичний аспект 
Під час роботи конференції передбачається пленарне засідання й робота секцій (4 квітня м. Дніпропетровськ), робота секцій і підсумкове засідання (5 квітня) Державний літературно-меморіальний музей Олеся Гончара в селі Сухій Кобеляцького району.

Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції. Проживання в гуртожитках ДВНЗ «НГУ» та готелях (м. Дніпропетровськ).

Запрошення на конференцію буде надіслано після отримання заявки, матеріалів.

Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2013 р. надіслати електронною поштою за адресою lit.kaf(at)ukr.net заявку (зразок додано) і текст доповіді, прикріплені як додаток (назва файлу з матеріалами пишеться українською мовою і складається з прізвища та ініціалів автора, напр.: Мащенко Л.В. doc).

Матеріали конференції плануємо опублікувати до початку конференції, (вартість однієї сторінки – 20 грн.). Оплата за публікацію надсилається поштовим переказом:

Україна, 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, кафедра української літератури, Деменській Тамарі Юріївні.

Статті докторів наук публікуються безкоштовно.

Організаційний внесок (100 грн.) надсилається поштовим переказом на ім’я: Костюк Наталія Григорівна, адреса: проспект Гагаріна, 1а, кв.7, м. Дніпропетровськ, 49005 з поміткою (участь у конференції).

Заявка для участі в конференції «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства»
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 
Науковий ступінь, учене звання, посада
Навчальний заклад (повністю)
Тема доповіді
Секція (орієнтовно) 
Контактна адреса, телефон 
e-mail (заповнити обов’язково, адреса повинна бути діючою)
Потреба в запрошенні в паперовому вигляді (так / ні)
Потреба в житлі (так / ні)(гуртожиток/готель)

 


Вимоги до публікації 
Технічні погодження:
- Обсяг статті – до 10 сторінок.

- Текст оформляється в редакторі Word 2003 (Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1.5, всі поля – 20 мм. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,2 мм, відступи зліва і справа – 0 мм.

- Якщо Ви використовуєте шрифти, відмінні від Times New Roman Cyr, будь ласка, надішліть їхній електронний варіант на диску.

- Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – “…”). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Матеріали розташовуються в такій послідовності:
1) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);

2) ініціали та прізвище автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

3) науковий ступінь, вчене звання, або аспірант / магістрант (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

4) місце роботи / навчання: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи); всі дані про місце роботи – окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;

5) назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);

6) текст статті; бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

7) список використаних джерел подається через рядок після основного тексту під заголовком ЛІТЕРАТУРА, (оформлений за останніми вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30). Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка – 1 мм); 10 pt.

8) УВАГА! Анотації статті (по 500 друкованих знаків кожна) та ключові слова подаються трьома мовами: українською, російською та англійською (окремі абзаци з вирівнюванням по ширині).

У процесі підготовки слід ураховувати Постанову №7-05/1 від 15.01.2003 президії ВАК “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”. До друку приймаються наукові статті, де наявні такі елементи: 1) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених проблемі й на які спирається автор; 3) виділення нерозвіданих проблем, яким присвячено статтю; 4) формування мети й завдання статті; 5) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми.

Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове. Статті, що не відповідають вимогам, надруковані не будуть; кошти повертаються поштовим переказом за рахунок автора.

Контакти:

Адреса: Україна, 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, кафедра української літератури.
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, просп.Карла Маркса, 19, Національний гірничий університет, Центр культури української мови імені Олеся Гончара.

Телефони:
(05322) 27880 – кафедра української літератури (м. Полтава)
0662128103 – Мелешко Віра Анатоліївна
Е-mail: lit.kaf(at)ukr.net

(0562) 469045 – Інститут гуманітарних проблем НГУ (м.Дніпропетровськ)
Е-mail: pushkinv(at)list.ru, only4regina(at)gmail.com
050-8129-4-56 (моб.) – Івченко Регіна Володимирівна;
097-229-34-56 (моб.) – Цюп’як Ірина Костянтинівна;