Актуальні проблеми історичної і теоретичної поетики

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми історичної і теоретичної поетики». Конференція відбудеться 4-5 жовтня 2013 р. в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.


Організатор: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Єлецький державний університет ім. І.О. Буніна (Росія)
Термін проведення: 4-5 жовтня 2013 р.
Термін подачі статей: 15 липня 2013 р.
Тематика: поетика в системі літературознавчих категорій
Контакти координаторів: azs953(at)i.ua

Читайте також: Контрреформаційна діяльність Бенедикта Гербеста в українській і російській історіографіях

Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Єлецький державний університет ім. І.О. Буніна (Росія)

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми історичної і теоретичної поетики».

Конференція відбудеться 4-5 жовтня 2013 р. в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Реєстрація учасників конференції 3 жовтня з 9.00 до 18.00 і 4 жовтня з 8.00 до 11.00 у вестибюлі головного корпусу університету (вул. Огієнка, 61).

Матеріали публікуватимуться до початку конференції у збірнику «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки», затвердженому ВАК України як фахове видання. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська.
Наукова проблематика конференції:
  • поетика в системі літературознавчих категорій; 
  • індивідуальні поетики в контексті загально-культурних парадигм; 
  • текст, інтертекст, культура; 
  • семантика слова, тексту, перекладу; 
  • літературні жанри в проекції історичної та теоретичної поетики; 
  • компаративістичні виміри літератури; 
  • поетика і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів. 
Для участі в конференції просимо надіслати електронною поштою до 15 липня 2013 р. заявку, в якій вказати тему, інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, телефон, E-mail) і текст доповіді обсягом 8-12 повних сторінок. Для учасників конференції без наукового ступеня обов’язкова рецензія наукового керівника. Вартість – 25 грн. за сторінку (публікації для учасників, що мають науковий ступінь доктора наук, здійснюються безкоштовно), організаційний внесок (для всіх) – 150 грн.

Читайте також: Визначальні риси бароко в українських риториках і поетиках XVII—XVIII ст.

До 1 вересня 2013 р. після схвалення матеріалів до друку (про що авторам буде повідомлено додатково на електронну адресу) здійснюється оплата публікації та оргвнеску поштовим або електронним переказом на адресу:
Шулик Поліна Львівна
Кафедра германських мов і зарубіжної літератури
Факультет іноземної філології
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
вул. Огієнка, буд. 61
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.
Україна, 32300

Заочна участь у конференції
Для заочної участі у конференції необхідно до 15 липня 2013 р. надіслати заявку (взірець заявки див. нижче) і текст статті (8-12 стор.), а також перерахувати організаційний внесок у розмірі 150 грн. Оргвнесок включає витрати на підготовку програми конференції (друкований та електронний варіанти), розсилку програми та збірника статей учасникам (учасникам, які не сплатили оргвнесок, матеріали не надсилаються!). Публікація статті здійснюється з розрахунку 25 грн. за сторінку окремо. 

Оргвнесок та оплата статті для заочних учасників здійснюється поштовим або електронним переказом на адресу:

Шулик Поліна Львівна
Кафедра германських мов і зарубіжної літератури
Факультет іноземної філології
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
вул. Огієнка, буд. 61
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.
Україна, 32300

Контакти: тел. 0384933361; 0969416512; 0503764701;
E-mail: azs953(at)i.ua

Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті такі:
1. Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01. 2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: „постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.
2. На першому рядку статті, перед прізвищем автора перед заголовком статті в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом).
3. Текст набирається шрифтом “Times New Roman”, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.
4. У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, шрифту, положення символів табуляції).
5. У тексті використовується дефіс "-", який не відділяється пропусками, і тире "—" (Alt+0151), яке відділяється з обох боків пропусками. Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них — ставиться. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками.
6. Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).
7. Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, 364; 5, 127; 7—9], де перша цифра — номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому, декілька джерел через крапку з комою або через дефіс.
8. За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту вони оформлюються так: у тексті за допомогою функції “Верхний индекс” ставиться порядковий номер примітки (наприклад: ...1 ...2), а після тексту статті (до “Списку використаних джерел”) із заголовком “Примітки” (по центру) наскрізною нумерацією подається текст приміток.
9. Після тексту статті (приміток) по центру подається заголовок “Список використаних джерел” і в алфавітному порядку наводяться всі використані джерела (спочатку “кирилицею”, потім “латиницею”). Список використаних джерел оформлюється за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. — 2009. — №3). У списку необхідно розрізняти тире та дефіс.
10. Після “Списку використаних джерел” подається два резюме — українською та англійською мовами, кожне розміром не менше 5 рядків із відповідними заголовками: “Анотація”, “Summary” та ключові слова.
11. Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, будуть відхилені.

Взірець оформлення матеріалів в доданому файлі

Заявка 

на участь у V Міжнародній науковій конференції 
“Актуальні проблеми історичної і теоретичної поетики” 
4-5 жовтня 2013 р., м. Кам’янець-Подільський 

Прізвище, ім’я та по батькові_______________________________________
Тема доповіді:_____________________________________________________
Наукова проблематика:____________________________________________
Установа:________________________________________________________
Посада:__________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання,:_____________________________________
Поштова адреса:__________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________
Телефон:________________________________________________________
Потреба у бронюванні готелю (так, ні)_______________________________