Збірник наукових праць "Кременецькі компаративні студії"

Мета збірника наукових праць – об’єднати літературознавців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема: 1. Теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства 2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики 3. Компаративна поетика та генологія 4. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві 5. Компаративний підхід у перекладознавстві


Організатор: Кафедри іноземних мов і англійської філології КОГПІ ім. Тараса Шевченка
15.03.2013 – останній термін подачі статей і відомостей про авторів.
30.03.2013 – останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
15.04.2013 – останній термін оплати друку статей.
15-30.06.2013 – розсилка збірника авторам.

Кафедри іноземних мов і англійської філології КОГПІ ім. Тараса Шевченка (Україна) запрошують взяти участь у 3-му випуску «Кременецьких компаративних студій».

Мета збірника наукових праць – об’єднати літературознавців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:
1. Теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства
2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики
3. Компаративна поетика та генологія
4. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві
5. Компаративний підхід у перекладознавстві

Окремий розділ збірника – «Ріхард Ваґнер і світова література» – буде присвячено 200-річчю з дня народження німецького композитора і теоретика мистецтва Ріхарда Ваґнера (1813-1883). Пропонуються наступні теми:
1. Ріхард Ваґнер і міфологізм у сучасній літературі
2. Ріхард Ваґнер і розвиток європейської естетики
3. Творчість Ріхарда Ваґнера і романтизм
4. Ріхард Ваґнер і проблема синтезу мистецтв
5. Творчість Ріхарда Ваґнера та теорія жанрів

Відомості про автора
Прізвище______________________________
Ім'я____________________________________
По батькові ____________________________
Місце роботи___________________________
Посада_________________________________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання ___________________________
Контактний телефон ____________________
Адреса для листування __________________
Ел. пошта ______________________________

Передбачуваний термін виходу збірника наукових праць – червень 2013 р.

З усіх питань, пов’язаних з публікацією, звертатися до відповідального редактора Чика Дениса Чабовича: dennys@meta.ua (контакт. тел. 067-279-10-97) або до випускового редактора Коханської Ірини Станіславівни: kohanska@gmail.com (контакт. тел. 093-632-87-85).

Найважливіші дати: 15.03.2013 – останній термін подачі статей і відомостей про авторів.
30.03.2013 – останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
15.04.2013 – останній термін оплати друку статей.
15-30.06.2013 – розсилка збірника авторам.

Вимоги до оформлення статей: 1. Текстовий редактор MS Word будь-якої версії, форма А4 (книжковий формат); параметри сторінки: всі поля по 2,5 см; шрифт Times New Roman, абзацний відступ 1,25 см, інтервал одинарний, розмір шрифту основного тексту – 14; угорі першої сторінки (в правому кутку) УДК; у лівому кутку – ініціали та прізвище автора; через рядок – заголовок великими літерами в центрі сторінки; через рядок – основний текст статті.

2. Наукова стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

3. Для посилань (цитування) використовувати квадратні дужки. При посиланні у тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку використаної літератури, том i сторінку: [8, с. 56-57]. Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3]. Цитати з наукових статей, монографій і т. п. наводяться в «парних» лапках. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються. Нумерацію сторінок не проставляти. Середній обсяг публікації – від 15-20 тис. друкованих знаків (7-10 аркушів). Матеріали менше 15 тис. знаків редколегією не розглядатимуться.

4. В кінці статті через один рядок в алфавітному порядку наводиться список літератури (заголовок – Список використаної літератури), на яку посилається автор. Спершу література – кириличним алфавітом, потім – латинським. Оформлення бібліографічного опису здійснюється українськими авторами згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» і відповідної постанови ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3) – http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk_biblopys.htm

5. Через один рядок після списку використаної літератури – анотація (до 30 слів!) та ключові слова українською, російською та англійською (для авторів з України), російською та англійською мовами (для авторів з РФ, Республіки Білорусь, Литовської республіки та інших країн) (розмір шрифту 12, курсив). Анотація містить прізвище, ініціали автора (авторів) та назву статті повністю та анотований виклад змісту статті.

Крім статті, необхідно надіслати окремий файл із відомостями про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), контактний тел., домашня адреса, персональна ел. скринька (обов’язково!).

Статті та відомості про автора (авторів) надсилати на ел. адресу: comparative_studies@ukr.net

Робочі мови збірника – українська, російська, литовська, англійська, німецька.

Оплату публікації із розрахунку 20 грн. / 120 руб. за 1 стор. прохання надсилати тільки після підтвердження про прийом статті до публікації поштовим переказом на адресу: 47004 Україна, Тернопільська обл., м. Кременець, вул. С. Петлюри, буд. 18, кв. 53, Чику Денису Чабовичу. У розділі «Для письмового повідомлення» вказати – «публікація статті». Прохання зберігати квитанцію про оплату.

У вартість публікації включена вартість поштових витрат на пересилання примірників збірника авторам.

Тема статті повинна бути актуальною, а сама стаття містити раніше не опубліковані матеріали. До статті учасника без наукового ступеня додається рецензія за підписом доктора або кандидата філологічних наук. Статті докторів філологічних наук друкуватимуться безкоштовно.

Редколегія застерігає за собою право відхиляти статті, що не відповідають тематиці збірника, а також оформлені з істотними технічними похибками або потребують значної стилістичної правки.