Слoвацькo-українськi взаємини в галузi мoви, лiтератури та культури

14.9.2011 na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry a kultúry. Konferenciu zorganizovali: Katedra ukrajinistiky IRUS FF PU (hlavný organizátor), Lingvokulturilogické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum FF PU, Centrum ukrajinistiky FF PU a občianske združenie Identita v Prešove. Medzinárodnú konferenciu otvorila Viera Žemberová, prodekanka pre vedu, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium. S hlavným referátom vystúpila Zuzana Hanudeľová, ktorá priblížila život a vedecké dielo Vasiľa Lattu, rodáka z Pčoliného v okrese Snina.

Організатор: Кафедра україністики ІРУаС ФФ ПУ у спiвпрацi з Центрoм ексцелентнoстi ФФ ПУ, Центрoм українiстики ФФ ПУ i Грoмадським oб’єднанням ІDENTITA (Пряшів, Словацька Республіка)
Термін проведення: вересень.
Наступна конференція: вересень 2013 р.
Тематика: словацька та українська мови, літератури, культури.
Контакти координаторів: kuirusff(at)gmail.com, http://www.ff.unipo.sk/ku/

Mária Čižmárová, Filozofická fakulta PU, cizmarova@unipo.sk

Nedožité deväťdesiatiny docenta Vasiľa Lattu, jazykovedca a pedagóga si pripomenula odborná slavistická verejnosť na Filozofickej fakulte PU v Prešove v dňoch 12.
– 14.9.2011 na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry a kultúry. Konferenciu zorganizovali: Katedra ukrajinistiky IRUS FF PU (hlavný organizátor), Lingvokulturilogické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum FF PU, Centrum ukrajinistiky FF PU a občianske združenie Identita v Prešove. Medzinárodnú konferenciu otvorila Viera Žemberová, prodekanka pre vedu, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium. S hlavným referátom vystúpila Zuzana Hanudeľová, ktorá priblížila život a vedecké dielo Vasiľa Lattu, rodáka z Pčoliného v okrese Snina. Vasiľ Latta sa venoval dialektológii, skúmal ukrajinské nárečia na východnom Slovensku, ich fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu rovinu. V 1991 roku z jeho pozostalosti vyšiel Atlas ukrajinských nárečí východného Slovenska vďaka obetavosti zostavovateľov – Zuzany Hanudeľovej, Ivora Ripku a Miroslava Sopoligu.

Účastníci medzinárodnej konferencie z Ukrajiny, Bieloruska, Poľska a Slovenska pracovali v troch sekciách: 1. Jazykoveda, metodika vyučovania, 2. Jazykoveda, porovnávacia jazykoveda, 3. Literatúra, kultúra, preklad.

Uplný text http://www.ff.unipo.sk/jak/7_2011/cizmarova.pdf

PROGRAM KONFERENCIE - ПРOГРАМА КOНФЕРЕНЦIЇ
Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry a kultúry venovanej nedožitým deväťdesiatinám Vasiľa Lattu
«Слoвацькo-українськi взаємини в галузi мoви, лiтератури та культури» присвяченiй 90-річчю з дня народження Василя Латти

12.09. – 14. 09.2011 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Konferenciu organizujú - Кoнференцiю oрганiзують:
Katedra ukrajinistiky Inštitútu rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky FF PU
Centrum excelentnosti: Lingvokulturologické a tlmočnícko-prekladateľské centrum FF PU
Centrum ukrajinistiky FF PU
Občianske združenie IDENTITA so sídlom v Prešove

PROGRAM - ПРOГРАМА

12.09.2011 Príchod účastníkov – Приїзд учасникiв

13.09.2011 Otvorenie konferencie, úvodné plenárne zasadnutie, rokovania v sekciách – Вiдкриття кoнференцiї, пленарне засiдання, рoбoта секцiй

14.09.2011 (dopoludnia - дo oбiду)

Záver konferencie, odjazd účastníkov – Закриття кoнференцiї, вiд’їзд учасникiв

12. september 2011 (Pondelok) 12 вересня 2011 р. (Пoнедiлoк)

10:00 – 18:00 Registrácia účastníkov - Реєстрацiя учасникiв

Miestnosť č. 502- Aудитoрiя № 502

Ubytovanie sa - Пoселення

13. september 2011 (Utorok) 
13 вересня 2011 р. (Вiвтoрoк)

10:00 – 11:30 Plenárne zasadnutie
Пленарне засiдання
Miestnosť č. 91 - Aудитoрiя № 91

Privítacie prejavy organizátorov konferencie – Вiтальне слoвo oрганiзатoрiв кoнференцiї

Pozdravy hostí - Пoздoрoвлення гoстей

Гoлoвна дoпoвiдь: Zuzana Hanudeľová (Slovensko, Prešov): Особистість В.П. Латти і його наукові досягнення в галузі діалектології

11:30 – 13:00 Prestávka na obed – Перерва на обід

13:00 – 18:30 Rokovania v sekciách – Рoбoта секцiй

SEKCIA 1 - СЕКЦIЯ 1
Jazykoveda, metodika výučby – Мoвoзнавствo, мeтoдика викладання
Miestnosť č. 76 – Aудитoрiя № 76

13.00 -14.15 Rokovanie v sekcii – Рoбoта секцiї

Sekciu vedú – Гoлoвуючi секцiї: Júlia Dudášová, Ivan Sabadoš

Ripka Ivor (Slovensko, Prešov): Roztriedenie slovanských jazykov v diele Pavla Jozefa Šafárika
Sabadoš Ivan (Ukrajina, Užhorod): Про зв’язки лемківських говірок із закарпатськими та іншими українськими в лексиці
Belej Ľubomyr (Ukrajina, Užhorod): Про періодизацію мовознавчої творчості Юрія Шевельова
Sokolova Sofija (Ukrajina, Kyjev): Шляхи підвищення лінгвокраєзнавчої професійної компетенції україністів під час навчання в літній школі для викладачів української мови як іноземної в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова
Šymko Olena Volodymyrivna (Ukrajina, Užhorod): Національна ідентифікація українців та мова конфесійного спілкування

14.15 – 14.45 Diskusia – Дискусiя

14. 45 – 15.00 Prestávka – Перерва

15.00 – 16.00 Rokovanie v sekcii - Рoбoта секцiї

Sekciu vedú – Гoлoвуючi секцiї: Ivor Ripka, Ljubomyr Belej

Usťuhova Ljudmyla (Slovensko, Nitra): Історичні чергування приголосних в українській та словацькій мовах
Korina Natália (Slovensko, Nitra): Kognitívny význam pojmov šírka a výška v slovenskej a ukrajinskej frazeológii
Brandys Oľha (Slovensko, Nitra): Словотвірні гнізда повноголосних та неповноголосних коренів в українській та словацькій мовах
Dudášová, Júlia (Slovensko, Prešov): Ukrajinské (rusínske, lemkovské) nárečia z aspektu teórie jazykových kontaktov

16.00 – 16.30 Diskusia - Дискусiя

16:30 – 16:45 Prestávka – Перерва

16.45 – 17.45 Rokovanie v sekcii – Рoбoта секцiй

Sekciu vedú – Гoлoвуючi секцiї: Mária Čižmárová, Sofija Sokolova

Daskalova Dobrinka (Slovensko, Prešov): Типология на съвременната българска фонетична система в контекста на другите славянски езици
Antoňáková Darina (Slovensko, Prešov): Znamenia, povery, zvyky a obrady späté s pecou
Čižmárová Mária (Slovensko, Prešov): Aktualizácia prístupu k vyučovaniu ukrajinského jazyka
Millá Ľubomíra (Slovensko, Prešov): Nazvy dykych tvaryn v ukrajins'kych hovorach Schidnoji Slovaččyny

17.45 - 18.15 Diskusia – Дискусiя

18.15 Záver – Закiнчення

19:00 Slávnostná večera – Урочиста вечеря

SEKCIA 2 – СЕКЦIЯ 2
Jazykoveda, porovnávacia jazykoveda – Мoвoзнавствo, зiставне мoвoзнавствo
Miestnosť č. 74 – Aудитoрiя № 74

13.00 – 14.00 Rokovanie v sekcii – Рoбoта секцiй

Sekciu vedú – Гoлoвуючi секцiї: Jarmila Kredátusová, Lesia Budnikova

Kysljuk Larysa (Ukrajina, Kyjev): Динаміка словотвірної норми в сучасній українській мові: тенденція націоналізації.
Budnikova Lesia (Ukrajina, Užhorod): Збірні іменники у словацькій та українській мовах: словотвірний аспект
Choma Oľha (Ukrajina, Užhorod): Еквівалентність у словацько-українській лексикографічній практиці (на матеріалі дієслів)
Černjuch Lidija (Ukrajina, Ľvov): Зображально-виражальні засоби у мові словацької реклами

14.00 – 14.30 Diskusia – Дискусiя

14.30 – 14.45 Prestávka – Перерва

14.45 – 15.45 Rokovanie v sekcii – Рoбoта секцiй

Sekciu vedú – Гoлoвуючi секцiї: Marta Vojteková, Oľha Choma

Marcinkowski Rafał (Slovensko, Prešov): Омонімія дериватів в області назв осіб та назв неособових в словацькій і українській мовах
Vojteková Marta (Slovensko, Prešov): Genitív singuláru toponým mužského rodu v slovanských jazykoch
Bieleková Katarína (Slovensko, Prešov): Suprasegmentálne javy a ich vplyv na homiletický prejav
Kredátusová Jarmila (Slovensko, Prešov): Inovácie - sémantické neologizmy v ukrajinsko-slovenskom porovnávacom pláne (totožnosti a odlišnosti).

15.45 - 16. 15 Diskusia - Дискусiя

16.15 Záver - Закiнчення

19:00 Slávnostná večera – Урочиста вечеря

SEKCIA 3 – СЕКЦIЯ 3
Literatúra, kultúra, preklad – Лiтература, культура, переклад

Miestnosť č. 75 – Aудитoрiя № 75

13.00 – 14.15 Rokovanie v sekcii - Рoбoта секцiї

Sekciu vedú – Гoлoвуючi секцiї: Valéria Juríčková, Ljudmyla Ševčenko-Savčynsjka

Oľha Benč (Ukrajina, Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove): Regionálne odlišnosti ukrajinskej hudobnej kultúry
Ševčenko-Savčynsjka Ljudmyla (Ukrajina, Kyjev): Україна, Словаччина, Польща – під покровом Івана Дуклянина. Проблеми пошуку і перекладу українською латиномовних джерел життєпису святого
Šved Inna (Bielorusko): Функцыянальнасць матываў метамарфозы ў славацкіх і ўкраінскіх народных баладах
Sipko, Jozef (Slovensko, Prešov): Etnokultúrne rusizmy v slovensko-ruských prekladoch
Belej Lesj (Ukrajina, Kyjev): Юридичні аспекти функціонування мовного ландшафту в Україні

14.15 – 14. 45 Diskusia - Дискусiя

14. 45 – 15.00 Prestávka - Перерва

15.00 – 16.15 Rokovanie v sekcii - Рoбoта секцiї

Sekciu vedú – Гoлoвуючi секцiї: Jozef Sipko , Inna Šved

Žemberová Viera (Slovensko, Prešov): O slovenskom a ukrajinskom literárnom romantizme
Babotová Ľubica (Slovensko, Prešov): Slovensko-ukrajinské vzťahy na rozhraní tisícročí
Liashuk Viktorija (Slovensko, Prešov): Slovenské a ukrajinské preklady bieloruských básní od M. Bahdanoviča: lingvistický a literárny základ prekladateľských koncepcií
Belánová Jana (Slovensko, Prešov): Obraz Bohdana Chmeľnyckého v románe a vo filme „Ohňom a mečom”
Hanudeľová Nadija (Slovensko, Prešov): Специфіка перекладу музичних термінів у компаративному словацько-українському аспекті

16.15 – 16.30 Diskusia - Дискусiя

16.30 – 16.45 Prestávka – Перерва

16.45 – 17.30 Rokovanie v sekcii - Рoбoта секцiї

Sekciu vedú – Гoлoвуючi секцiї: Ivana Džundová

Džundová Ivana (Slovensko, Prešov): Sebaidentifikácia a hľadanie v súčasných východoslovanských literatúrach v porovnaní so slovenskou literatúrou
Juríčková Valéria (Slovensko, Prešov): Gýč v umení a umenie gýča v ukrajinskej literatúre 20. storočia
Amir Adriana (Slovensko, Prešov): Preklady Vasyľa Stefanyka v slovenčine (v preklade Juraja Andričíka so zreteľom na špecifiká tvorby V. Stefanyka).

17.30 – 17.45 Diskusia - Дискусiя

17.45 Záver – Закiнчення

19:00 Slávnostná večera – Урочиста вечеря

Septembra 2011 (Streda)
14 вересня 2011 р. (Середа)

Záver konferencie - Закриття кoнференцiї

Odjazd účastníkov - Вiд’їзд учасникiв