Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності

В умовах постмодерної кібернетичної цивілізації, відмови від логоцентризму і лінійних структур, від каузального витлумачування історії, від трансцендентного означуваного, за доби, котра характеризується як складне плетиво подій без спеціальних позначок, котрій притаманний плюралізм оповідних стратегій, кафедра ініціює дослідження гуманістичних, постгуманістичних і віртуальних вимірів художньої словесності під назвою «Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності».

Організатор: Кафедра теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету
Терміни: вересень-жовтень 2012 р.; березень 2013 р.
Тематика: гуманістична і постгуманістична перспектива, літературно-художній авангард у добу цифрових технологій
Контакти координаторів: svitlit1(at)gmail.com, facebook.com/svitlit

Проект конференції
Кафедра теорії та історії світової літератури
Київського національного лінгвістичного університету

Запрошує колег
у 2012-2013 навчальному році взяти участь у новому проекті

В умовах постмодерної кібернетичної цивілізації, відмови від логоцентризму і лінійних структур, від каузального витлумачування історії, від трансцендентного означуваного, за доби, котра характеризується як складне плетиво подій без спеціальних позначок, котрій притаманний плюралізм оповідних стратегій, кафедра ініціює дослідження гуманістичних, постгуманістичних і віртуальних вимірів художньої словесності під назвою «Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності».

Усвідомлюючи, що ця проблематика потребує уточнення та конкретизації метамови, положень новітніх досліджень, кафедрою планується організація серії наукових заходів:

Вересень 2012 року – Круглий стіл «Концепти пост/гуманістичного виміру літератури».
Жовтень 2012 року – Круглий стіл «Віртуальні виміри літератури».
Березень 2013 року – міжнародна наукова конференція «Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності». Ця конференція для кафедри буде десятою, відтак ювілейною.

Орієнтовна проблематика
1. Гуманістична і постгуманістична перспектива. Ідеали гуманізму: позастанова, всебічно розвинута людина, що розростанням своїх знань виправдовує своє існування на Землі. Трансформація цих ідеалів у творчості письменників.
Ідеали постгуманізму: абсолютна цінність комунікації і плюралізму, значимість локального на противагу тотальному. Мистецька творчість доби постгуманізму: антитетичність раціональній умисності, телічній спрямованості, естетичній і етичній переконаності. Онтологія децентрованого суб’єкта.

2. Антропологічні виміри гуманізму і постгуманізму.
Гуманізм – людська особистість як універсальне начало. Людина є трансцендентною у своєму повсякденному бутті. Трансценденція може бути Божественним буттям, а може бути самотрансценденцією людини, результатом особистісного розвитку. Інтеріоризація сакрального. Протидія хаосу.
Постгуманізм – людська особистість як локальне начало. Замість трансценденції – іронія локального над універсальним, інколи – агресія локального до універсального. Інтеріоризація міфічного. Метаконтекст хаосу: нестабільність, невпорядкованість, непередбачуваність.

3. Трансформаційні перспективи зміни людини за доби постгуманізму.
Відображення в художніх творах універсуму людської особистості та здатності людини перетворювати себе. Еволюція людської свідомості в уяві авторів творів (наукової) фантастики. Здатність заново визначати своє життя та життя інших. Людський мозок як кіберкосмос. Апокаліптичне і апологічне бачення кібертехнологій. Технічна репродуктивність людини. Трансгуманістичне переосмилення тілесності. Homo virtualis.

4. Симулятивність і віртуалізація художньої творчості в постгуманістичній перспективі.
Текст і гіпертекст. Цитатність. Конструктивна еклектика. Ситуативність художнього тексту. Культурний поліцентризм. Нескінченість творчості. Сутнісна віртуальність літератури як інструменту творення можливих світів. Поетикальний та генеративний виміри творчості в Інтернеті. Інтерактивний аспект літератури. Гіперлітература: стирання меж між літературою і реальністю. Гіперреальність та гіперфункціональність кібер-образності.

5. Літературно-художній авангард у добу цифрових технологій.
Фрагментарність прозових текстів і ергодична (нелінійна) література. Продовження дадаїстського експерименту в поезії. Візуальна поезія. Поетичні блоги та «нова щирість». Колективізація процесу письма та перекладу. Принцип зворотного зв’язку між автором і реципієнтом в інтернет-просторі. Віртуальний простір як простір гри.

Оргкомітет запрошує до співпраці всіх, хто зацікавився цією темою та відповість на всі запитання.

Наші координати: svitlit1(at)gmail.com. 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 73, Київський національний лінгвістичний університет, кафедра теорії та історії світової літератури.

Наша сторінка на Facebook: www.facebook.com/svitlit