Літературний процес: структурно-семіотичні площини

Напрями роботи конференції: Структуральний аналіз літературного і прагматичного тексту.
Інтермедіальний простір кінця ХХ – початку ХХІ ст.; Історія літератури як структура.
Канон у літературі та літературознавстві.; Лінгвопоетика і семіотика на зламі тисячоліть.; Засоби масової комунікації у стратифікації культурних кодів: інтернет-ресурси, публіцистика, теле- та радіовиробництво.

Організатор: Київський університет імені Бориса Грінченка
Термін проведення: квітень 2012 р.
Тематика: література та літературознавство
Контакти координаторів: ukrlit-kafedra(at)mail.ru

Запрошуємо Вас 6-7 квітня 2012 року взяти участь
у Всеукраїнській науковій конференції
«Літературний процес: структурно-семіотичні площини»

Напрями роботи конференції:

  • Структуральний аналіз літературного і прагматичного тексту.
  • Інтермедіальний простір кінця ХХ – початку ХХІ ст.
  • Історія літератури як структура.
  • Канон у літературі та літературознавстві.
  • Лінгвопоетика і семіотика на зламі тисячоліть.
  • Засоби масової комунікації у стратифікації культурних кодів: інтернет-ресурси, публіцистика, теле- та радіовиробництво.
  • Методики і технології структурного і семіотичного аналізу.

Місце проведення конференції: Київський університет імені Бориса Грінченка. Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст.м. «Мінська».

Порядок роботи:
06 квітня
Київський університет імені Бориса Грінченка (м .Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська»)

Реєстрація учасників: 8.30 – 10.00
Пленарне засідання: 10.00 – 12.00
Перерва на обід: 12.00 – 13.00
Секційні засідання: 13.00 – 16.00

Під час конференції (7 квітня) планується екскурсія у музей Пирогово.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Вартість участі у конференції: оргвнесок – 100 грн (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції та видання збірника матеріалів і програми конференції); вартість друку статті у збірнику матеріалів конференції – 20 грн за одну сторінку. Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції». Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті не сплачують.

Копію квитанції про сплату слід надавати безпосередньо під час реєстрації – 06 квітня 2012 року. За умови заочної участі, необхідно надіслати копію (або відскановану електронну копію) квитанції до 01 квітня на поштову або електронну адресу оргкомітету.

Примітка. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Для участі у науково-практичній конференції просимо до 15 березня 2012 року подати до оргкомітету конференції:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).
2. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.
3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах – doc. та rtf.) або електронною поштою (з приміткою “Конференція”).
4.Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.
5. Конверт зі зворотною адресою для отримання офіційного запрошення на конференцію.

Вимоги щодо оформлення статті

Структура статті має містити наступні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.

Обсяг публікації – 6-10 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст повинен бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів). Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через інтервал розміщуються анотації (3–4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.
Приклади виділяються курсивом.
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.
Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій (ауд. 220).

Е-mail: l_udovichenko(at)ukr.net – Удовиченко Лариса Миколаївна; ukrlit-kafedra(at)mail.ru – кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій.

Координатори конференції, контактні телефони:
Кудряшова Оксана Валентинівна (096-499-20-79);
Удовиченко Лариса Миколаївна (067-976-31-37);
кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій (044 426-46-60).