Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність?

Проблематика конференції: Межі та помежів’я художньої літератури; Література у віртуальному просторі: функції, можливості та перспективи; Гіпертекст: інтелектуальна гра і співавторство з читачем; Проблеми дескрипції у літературі та літературознавстві; Медіа: новий формат і простір творчості. Періодика в інформаційному світі; Творчі змісти та ризики медіа-простору ХХІ століття; Сучасні технології літературної освіти в школі та ВНЗ; Лінгвопоетика художнього тексту.

Організатор: Київський університет імені Бориса Грінченка
Термін проведення: 5-6 квітня 2013 р.
Тематика: література та літературознавство
Контакти координаторів: lit.pro(at)kmpu.edu.ua, kulksk.gi(at)kmpu.edu.ua

Інформаційний лист 
Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас 5-6 квітня 2013 року взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції 
“Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність?” 

Проблематика конференції:
  • Межі та помежів’я художньої літератури. Література у віртуальному просторі: функції, можливості та перспективи. 
  • Гіпертекст: інтелектуальна гра і співавторство з читачем. 
  • Проблеми дескрипції у літературі та літературознавстві. 
  • Медіа: новий формат і простір творчості. Періодика в інформаційному світі. 
  • Творчі змісти та ризики медіа-простору ХХІ століття. 
  • Сучасні технології літературної освіти в школі та ВНЗ. 
  • Лінгвопоетика художнього тексту. 
Місце проведення конференції: Київський університет імені Бориса Грінченка. 
Адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: станція метро “Мінська”.

Порядок роботи:
5 квітня, Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. “Мінська”)
Реєстрація учасників: 8.30 – 10.00
Пленарне засідання: 10.00 – 12.00
Перерва на обід: 12.00 – 13.00
Секційні засідання: 13.00 – 16.00
Підбиття підсумків конференції: 16.30 – 17.30

6 квітня: екскурсія на гору Тотоха – біоенергетичну перлину України (Київщина, Богуславський район).
День улюбленого вірша.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Вартість участі у конференції: оргвнесок – 100 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції та видання збірників матеріалів і програми конференції); вартість друку статті у збірнику матеріалів конференції – 20 грн. за одну сторінку. Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою “Оргвнесок на проведення конференції”.

Примітка. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті (без співавторства) не сплачують.
Можлива доповідь у формі презентації (зазначити це у заявці).

Для участі у науковій конференції просимо до 1 лютого 2013 року подати до оргкомітету конференції:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче) електронним листом (назва файла “Прізвище автора.заявка”. Наприклад: “Поліщук.заявка”).
2. Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску (назва файла “Поліщук.оргвнесок”).
3.Відскановану електронну копію квитанції про оплату друку статті (назва файла “Поліщук.оплата друку статті”).
4. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.
5. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора і збережений у двох форматах – doc. та rtf.) або електронною поштою (назва файла “Поліщук.стаття”).
6. Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку (назва файла “Поліщук.рецензія”).

Вимоги до оформлення статті 

Структура статті має містити такі елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.

Обсяг публікації – 6-10 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Порядок розташування матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. Наступні рядки відцентровано – ініціали, прізвище; назва статті ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ. Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Цитати подаються у лапках « ». Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ЛІТЕРАТУРА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через інтервал розміщуються анотації (3-4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

Приклади виділяються курсивом.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
учасника Всеукраїнської наукової конференції 
“ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: ТЕРИТОРІЯ ГУТЕНБЕРГА ЧИ ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ?”


Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи(повна назва організації)

 

Посада

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон (факс), е-mailДля своєчасного отримання офіційного запрошення для участі у конференції необхідно обов’язково вказати e-mail
Форми участі у конференції (необхідне підкреслити)Тільки публікація матеріалів
Публікація матеріалів + усна доповідь
Тільки усна доповідь
Участь без доповіді та публікації
Повна назва доповіді

 

Запланована секція

 

Потреба у готелі (від 500 грн/доба).

 


КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій (ауд. 220).

Е-mail: lit.pro(at)kmpu.edu.ua, kulksk.gi(at)kmpu.edu.ua ‑ кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій.

Координатори конференції, контактні телефони: Кудряшова Оксана Валентинівна (096-499-20-79); Удовиченко Лариса Миколаївна (067-976-31-37); кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій (044 426-46-60).