Максимовичівські читання

7-9 жовтня 2011 року в ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” відбудуться III Максимовичівські читання (I пройшли в 2007 році в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, II – в 2009 році в Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького). Планується праця в історичній, філологічній та природничій секціях.

Організатор: ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”
Термін проведення: жовтень
Наступна конференція: жовтень 2013 р. (статті подаються до жовтня 2012 р.)
Тематика: актуальні питання сучасної лінгвоукраїністики, зарубіжної лінгвістики, літературознавства та методик їх викладання.
Контакти координаторів:  skovoroda2006(at)ukr.net

Інформаційний лист за 2011 р.7-9 жовтня 2011 року в ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” відбудуться III Максимовичівські читання (I пройшли в 2007 році в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, II – в 2009 році в Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького). Планується праця в історичній, філологічній та природничій секціях.

У зв’язку з тим, що матеріали Читань будуть видаватися до конференції, приймаємо заявки тем до 30 березня, а тексти доповідей до 31 листопада 2010 року.

Аспірантам, бажаючим брати участь у Читаннях, треба надсилати з текстом доповіді рекомендацію наукового керівника.

Запрошення на конференцію та її програма будуть розіслані після затверджених текстів доповідей. Оргкомітет Читань залишає за собою право рецензування надісланих матеріалів.

У рамцях III Максимовичівських читань проходитиме виїзд сіл Коврай Золотоніського, Прохорівки Канівського р-ну Черкаської обл., м. Золотоноші.

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет iмeнi Григорія Сковороди» запрошує до співпраці у випуску збірника наукових праць «Теоретична i дидактична філологія».

Тематична спрямованість збірника – актуальні питання сучасної лінгвоукраїністики, зарубіжної лінгвістики, літературознавства та методик їх викладання.

Вимоги до оформлення статей: обсяг – 12 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS WORD (у форматі RTF), у роздрукованому вигляді та на диску CD; шрифт – 14 pt, «Times New Roman», через 1,5 інтервалу; мова – українська. Оформлення в такому порядку: у лівому куті УДК, нижче, в правому куті аркуша, ім'я та прізвище автора; під іменем та прізвищем – назва міста, нижче назва статті посередині аркуша великими літерами; нижче - анотації статті українською, російською та англійською мовами (не менше 500 знаків кожна, до анотацій слід додавати ключові слова), через два інтервали – текст, після нього список використаних джерел (в алфавітному порядку, відповідно до нових вимог ВАКу). Цитування з використанням квадратних дужок, де вказується номер у бібліографічному списку i після коми – сторінка, наприклад: [1, с. 82]. Після списку використаних джерел англійською мовою зазначаються ім'я та прізвище автора, а також назва статті. Нижче подаються відомості про автора: ім'я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи i посада, домашня адреса, номер контактного телефону.

Згідно з постановою BAK України № 7-05/1 вiд 15.01.2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку BAK України» до друку прийматимуться лише тi наукові статті, у яких будуть висвітлені такі елементи: постановка проблеми; аналіз останніх джерел, у котрих започатковано розв’язання даної проблеми i на котрі спирається автор; виділення невирішених раніше частин проблеми, яким присвячена стаття; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу; висновки.

Автори без наукового ступеня мають подати рекомендацію до друку, підписану науковцем.