Науковий часопис "Кременецькі компаративні студії". Випуск VІ (2016)

Вельмишановні колеги!

Гуманітарний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 6-му випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії».

Мета збірника наукових праць - об’єднати науковців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних і мовних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:

1. Теоретико-методологічні проблеми сучасно­го порівняльного літературознавства та мовознавства.
2. Порівняльно-типологічний і генетико- контактний аспекти компаративістики.
3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.
4. Компаративна поетика та генологія.
5. Інтердисциплінарність у порівняльному лі­тературознавстві та мовознавстві.
6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.

Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus International, CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Research Bible (Open Access Indexing Database for Researchers and Publishers), InfoBase Index.

Передбачуваний термін виходу збірника нау­кових праць - листопад 2016 р.

НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:
01.06.2016 р. - останній термін надання редакції статей і відомостей про авторів.
15.07.2016 р. - останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
30.07.206 р. - останній термін оплати друку статей.
01-30.12.2016 р. - розсилка збірника авторам і бібліотекам.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
1. Текстовий редактор MS Word будь-якої вер­сії, формат А4 (книжковий формат); параметри сторінки: всі поля по 2,5 см; шрифт Times New Roman, абзацний відступ 1,25 см, інтервал оди­нарний, розмір шрифту основного тексту - 14; угорі першої сторінки у правому кутку - ініціа­ли та прізвище автора; через рядок - заголовок великими літерами в центрі сторінки; через рядок - основний текст статті.

2. Наукова стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими на­уковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започа­тковано розв’язання даної проблеми і на які спи­рається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (по­становка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отрима­них наукових результатів; висновки з даного до­слідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

3. Для посилань (цитування) використовувати квадратні дужки. При посиланні в тексті у квад­ратних дужках вказувати номер позиції у списку використаної літератури, том і сторінку: [8, с. 56-57]. Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3]. Цитати з наукових ста­тей, монографій і т. п. наводяться в «парних» лапках. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються. Нумерацію сторінок не проставляти. Середній обсяг публі­кації - від 15 до 20 тис. друкованих знаків (7-10 аркушів). Матеріали обсягом менше 15 тис. зна­ків редколегією не розглядатимуться.

4. У кінці статті через один рядок в алфавітному порядку наводиться список літератури (заголовок - Список використаної літератури), на яку посилається автор. Літературу слід оформити відповідно до міжнародного стилю цитування MLA. Для створення коректних посилань скористайтеся он-лайн-генератором MLA (http://www.citationmachine.net/mla/).

5. Через один рядок після списку використаної літератури - анотації та ключові слова (не менше 6 слів) українською та англійською мовами (для авторів з України), англійською мовою (для авторів з інших країн) (розмір шрифту - 12). Кожна анотація містить прізвище, ініціали автора (авторів), назву статті повністю та анотований виклад змісту статті. Анотація англійською мовою містить не менше 200 слів.

Тема статті повинна бути актуальною, а сама стаття містити раніше не опубліковані матеріали.

Крім статті, необхідно надіслати окремий файл із відомостями про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь і вчене звання (за наявності), посада, місце роботи, контактний тел., домашня адреса, персональна ел. скринька (обов’язково!).

Статті (прохання файл називати прізвищем ав­тора англійською мовою) та відомості про автора (авторів) надсилати на ел. адресу: comparative_studies@ukr.net

Робочі мови збірника - українська, англійсь­ка, німецька, польська, російська.

Оплату публікації з розрахунку 40 грн. за 1 стор. прохання надсилати тільки після підтвердження про прийом статті до публікації пошто­вим переказом на адресу: Чик Денис Чабович, вул. С. Петлюри, буд. 18, кв. 53, Тернопільська обл., м. Кременець, 47004, Україна. У розділі «Для письмового повідомлення» вказати - «пуб­лікація статті».

Прохання зберігати квитанцію про оплату.

У вартість публікації включена вартість по­штових витрат на пересилання одного примір­ника збірника авторам (співавтори сплачують додатково вартість примірника збірника і по­штового пересилання).

Всі статті проходять процедуру анонімного рецензування. Редколегія застерігає за собою право відхиляти статті, що не відповідають те­матиці збірника, а також оформлені з істотними технічними похибками або потребують значної стилістичної правки.

З усіх питань, пов’язаних з публікацією, зве­ртатися до наукового редактора Чика Дениса Чабовича (dennys@meta.ua / контакт. тел. +38­067-279-10-97) або до випускового редактора Пасічник Олени Василівни (контакт. тел. +38­067-745-22-57).

Сайт часопису www.kremenets-comparative-studies.webnode.com.ua

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
П. І. Б. (повністю)____________________
Науковий ступінь____________________
Вчене звання_______________________
Посада____________________________
Місце роботи_______________________
Контактний телефон ________________
Адреса для листування_______________
Ел. пошта__________________________