Творча спадщина Василя Стуса в контексті української та світової літератури

Передбачено роботу таких секцій: 1. Творчий доробок поета і національна класична спадщина. 2. Філософсько-екзистенційний дискурс Василя Стуса. 3. Національно-естетичні концепти митця. 4. Поетика творів Василя Стуса. 5. Епістолярій В. Стуса: мистецькі й літературні контакти. 6. Літературно-критична спадщина митця у літературознавчому дискурсі. 7. Творчість Василя Стуса в контексті європейської культури. 8. Перекладацька діяльність митця: літературний діалог. 9. Мовний світ Василя Стуса: новаторство та проблема авторського словника. Корпус текстів поета. 10. Методичні аспекти інтерпретації поетичної спадщини В. Стуса.

Організатор: кафедра історії української літератури і фольклористики Донецького національного університету
Термін проведення: 28-29 листопада 2013 р.
Тематика: Творчий доробок поета і національна класична спадщина
Контакти координаторів: kaf.ist.ukr(at)mail.ru

Читайте також: Книга земських і шляхетських гербів Еразма Камина, познанського золотаря XVI ст. З фондів наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

Запрошуємо вас до участі у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Творча спадщина Василя Стуса в контексті української та світової літератури», яка відбудеться 28-29 листопада 2013 року у Донецькому національному університеті.

Передбачено роботу таких секцій:
1. Творчий доробок поета і національна класична спадщина.
2. Філософсько-екзистенційний дискурс Василя Стуса.
3. Національно-естетичні концепти митця.
4. Поетика творів Василя Стуса.
5. Епістолярій В. Стуса: мистецькі й літературні контакти.
6. Літературно-критична спадщина митця у літературознавчому дискурсі.
7. Творчість Василя Стуса в контексті європейської культури.
8. Перекладацька діяльність митця: літературний діалог.
9. Мовний світ Василя Стуса: новаторство та проблема авторського словника. Корпус текстів поета.
10. Методичні аспекти інтерпретації поетичної спадщини В. Стуса.

Читайте також: Візантійська традиція та османська гостинність: на прикладі польських посольств до Стамбула у XVII ст.

Для участі у конференції просимо до 15 листопада 2013 р. надіслати текст доповіді (також електронний варіант) і заявку (окремий файл) із зазначенням теми та відомостями про учасника конференції (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, адреса, телефон, е mail – зразок див. нижче), а також конверт зі зворотною адресою. Учасники, які не мають наукового ступеня, подають рецензію, підписану доктором чи кандидатом філологічних наук. Оргкомітет лишає за собою право відхилити ті статті, які не відповідають вимогам. Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників.

Надіслані статті будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції або (за бажанням учасників) у чергових випусках збірників наукових праць „Актуальні проблеми української літератури і фольклору” (для літературознавців), що входить до переліку видань ВАК України. Просимо враховувати Постанову №7-05/1 Президії ВАК України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” від 15.01.2003. До друку приймаються статті обсягом не менше 7 сторінок формату А 4 (диск із текстом та підписаний автором надрукований примірник тексту).

Заявку, вказані матеріали та конверт із заповненою зворотною адресою просимо надсилати до 15 листопада 2013 р. за адресою:
Кафедра історії української літератури і фольклористики, філологічний факультет, Донецький національний університет, вул. Університетська, 24, 83001
E-mail: kaf.ist.ukr(at)mail.ru
Телефони: (062) 302-07-62 – кафедра історії української літератури і фольклористики; (062) 302 09 45 – кафедра української мови та прикладної лінгвістики.
Контактні телефони: (050) 992-31-21 (Бердник Олена Станіславівна); (095) 42-65-837 (Несвіт Сергій Володимирович).

Оплата за публікацію, а також організаційний внесок здійснюються тільки після отримання запрошення на конференцію впродовж тижня за поданою адресою. Вартість однієї сторінки – 30 гривень, організаційний внесок – 100 гривень. Доктори наук публікацію не оплачують.

Про необхідність забезпечення гуртожитком / готелем просимо повідомити не пізніше 15 листопада 2013 року.
Оргкомітет

Зразок заявки для участі
у Всеукраїнській науковій конференції „Інтертекстуальні та комунікативні аспекти художнього тексту і його літературознавча інтерпретація”

Вимоги до оформлення статті:
При написанні статей слід враховувати Постанову № 7-05 / 1 від 15.01.2003 Президії ВАК „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”. До друку приймаються наукові статті, в яких наявні такі елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми; 3) виокремлення невирішених питань, яким присвячено статтю; 4) формування мети і завдання статті; 5) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Бібліографія оформлюється у відповідності до вимог, вміщених у Бюлетені ВАК України № 3 за 2008 рік.

Технічні погодження:
1. Обсяг статті від 10 сторінок (приблизно 20 000 друк. знаків або 0,5 друк. аркушу).
2. Стандарти: папір формату А 4; ґарнітура набору Times New Roman Cyr, кеґль 14 pt; міжрядковий інтервал 1,5; береги: лівий – 30 мм, верхній і нижній – 20 мм, правий 15 мм. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 мм.
3. Текст набирається без переносів (!), із вирівнюванням за шириною сторінки. Допускається виділення ключових понять курсивом. Необхідно використовувати лише прямі лапки („”). При наборі тексту необхідно розрізняти символи дефісу (-) і тире ( – ). Бажано уникати посторінкових зносок.
Матеріали розташовуються в такій послідовності:
1. Індекс УДК (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю).
2. Ім’я та прізвище автора / авторів (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю).
3. Науковий ступінь, вчене звання, або аспірант / маґістрант; назва установи (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю).
4. Назва статті (жирний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по центру).
5. Текст статті. Бібліографічні посилання у тексті беруться в квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою та пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [2], [2, 55], [3, 567; 12, 434], [7; 8; 12]. Крапка в реченні ставиться після дужок, посилань.
6. Список використаних джерел, оформлений за останніми вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9-13). Джерела наводяться в алфавітному порядку з окремого абзацу.

7. УВАГА! Анотації статті (до 500 друкованих знаків кожна), ключові слова, ім’я та прізвище автора з назвою статті подаються трьома мовами: українською, російською та англійською – окремими абзацами з вирівнюванням за шириною. Анотація українською мовою подається після назви статті, а іншомовні – після списку використаних джерел. Просимо подавати ім’я, прізвище та назву статті російською та англійською мовами.

Телефон для довідок з вимог до оформлення статей: 8 (062) 302-07-62